Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Alta en el padró municipal d'habitants i canvi de domicili dins el mateix municipi Tràmit informatiu Impresos
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Baixa en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència) Tràmit informatiu
Col·locació de làpides, tires, reparacions i neteges al nínxol Tràmit informatiu
Compulsa de documents Tràmit informatiu
Duplicat del títol de dret funerari Tràmit informatiu
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Instància Genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Modificació de dades en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Nomenament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Petició de dades estadístiques Tràmit informatiu Impresos
Petició de material de campanyes de prevenció de residus i de recollida selectiva Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles Tràmit informatiu Impresos
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament (actual o de convivència) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net