Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obres menors

Aquest tràmit permet presentar la preceptiva comunicació prèvia per a realitzar les obres que sindiquen a continuació:
 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic (però sí que pot exigir la presentació de documentació tècnica):

- Requereix documentació tècnica

1. Obres interiors de rehabilitació d'habitatges que intervinguin en algun element estructural i/o comunitari i/o modifiquin la seva habitabilitat.
2. Obres d'adequació de locals que comportin un canvi d'ús, excepte a ús residencial; que afectin l'accessibilitat (accessos, recorreguts i/o lavabos); comportin la intervenció en un element estructural; i/o que afectin la composició arquitectònica de la finca.
3. Arranjament i substitució funcional de cobertes.
4. Obres de construcció d'envà pluvial.
5. Arranjament de façanes amb canvi substancial d'obertures, acabats de façana i/o que comportin la instal·lació d'una bastida de més de 6 m. d'alçada.
6. Construcció de tanques que afronten amb la via pública i/o actuen com a contenció de terres.
7. Col·locació de rètols, cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. El nom de l'establiment que figuri en el rètol ha de ser redactat, com a mínim, en català, de conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
8. Instal·lació d'aparells de climatització.
9. Obres d'instal·lació d'ascensors
10. Obres de construcció de piscines.
11. Instal·lació de grues.
12. Instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica.

- No requereix documentació tècnica

1. Obres interiors de rehabilitació d'habitatges que no requereixin documentació tècnica.
2. Obres d'adequació de locals que no requereixin documentació tècnica.
3. Arranjament de terrats sense intervenció estructural.
4. Repàs de cobertes.
5. Arranjaments de façanes que no requereixin documentació tècnica.
6. Construcció de tanques que no afronten amb la via pública i que no actuen com a contenció de terres.
7. Connexions d'aigua, gas o llum que comporten l'obertura d'una cala (inferior a 1 m.) a la via pública.

 • El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot presentar?

Durant tot l'any.

Termini:

Amb antelació a l'inici de les obres.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals. L'import total a pagar és el resultat de sumar el 3,99% del pressupost de referència, més la taxa corresponent. Veure les bonificacions a l'apartat de més informació.

Pagament:

L'Ajuntament lliurarà el full d'autoliquidació de l'import a satisfer, que s'haurà de fer efectiu, de manera immediata, a una de les entitats bancàries de les que figuren en el full d'autoliquidació. 

Requisits a complir:

 • No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

En tots els casos l'imprès de comunicació prèvia, degudament emplenat.

A més, segons el tipus d'obra, cal presentar la documentació que s'indica a continuació:

Obres interiors de rehabilitació d'habitatge que intervinguin en algun element estructural i/o comunitari i/o modifiquin la seva habitabilitat (redistribucions interiors): Documents 1 i 2.

Instal·lació d'ascensors. Documents 1 i 2.

Construcció de piscines. Documents 1 i 2.

Obres d'adequació de locals que comportin un canvi d'ús, excepte a ús residencial; que afectin l'accessibilitat (accessos, recorreguts i/o lavabos); que comportin la modificació de les instal·lacions o/i realització d'obres amb caràcter general; i/o comportin la intervenció en un element estructural; i/o que afectin la composició arquitectònica de la finca: Documents 1 i 2 -si s'escau-.

Obres d'adequació de locals que no requereixen documentació tècnica (no compreses en el supòsit anterior.) Documents 3, 4, 5 i 7. A més, cal indicar l'ús que tenia anteriorment el local.

Col·locació de rètols. Documents 3, 4, 9 i 12.

Arranjament i substitució funcional de cobertes. Documents 1 i 2.

Construcció de tanques que afronten amb la via pública i/o actuen com a contenció de terres. Documents 1 i 2.

Construcció de tanques que no afronten a la via pública i no actuen com a contenció de terres. Documents 3, 4 i 7.

Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. Documents 3, 4, 11 i 12.  

Instal·lació d'aparells de climatització:Documents 3, 4 i 7.  

Instal·lació de grues.  Documents 1, 2, 13 i 14.  Una vegada muntada la grua caldrà aportar el document 10.

Instal.lacions d'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica. Documents 1 i 2.

Connexions d'aigua, gas o llum que comporten l'obertura d'una cala a la via pública. Documents 4 i 7.

Canvis d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial. Document 4 i últim rebut de l'IBI.

Altres obres menors no incloses en els apartats anteriors. Documents 1, 2 i altres documents si escau.

INTERVENCIÓ EN FAÇANES I MITGERES

Obres de construcció d'envà pluvial. Documents 2, 3, 4, 7 i 8 -en el cas de muntatge de bastida de més de 6m. d'alçada o quan estigui recolzada sobre sostres, terrasses o estructures superiors situades a més de 24 m.-. 

Arranjament de façanes amb canvi substancial d'obertures, acabats de façana i/o que comportin la instal·lació d'una bastida de més de 6m. d'alçada. Documents 1, 2 i 8 -si escau-.

Arranjament de façanes amb canvi substancial d'obertures, acabats de façana i/o que NO comportin la instal·lació d'una bastida de més de 6m. d'alçada. Documents 1 i 2.

Arranjament de façanes sense canvi substancial d'obertures i/o acabats de façana que comportin la instal·lació d'una bastida de més de 6 m. d'alçada. Documents 3, 4, 6, 7 i 8.

Arranjament de façanes sense canvi substancial d'obertures i/o acabats de façana que  NO comportin la instal·lació d'una bastida de més de 6 m. d'alçada. Documents 3, 4, 6 i 7.

1. Documentació tècnica signada per un tècnic qualificat, que inclogui pressupost, plànol emplaçament, memòria constructiva i justificativa de la intervenció estructural -si s'escau-,  fotografies i justificació de la gestió de runes.

2. Assumeix d'un tècnic qualificat.

3. Pressupost de l'obra/ o d'execució.

4. Plànol d'emplaçament en base al Pla General d'Ordenació.

5. Plànol de planta o croquis.

6. Memòria descriptiva especificant acabat i color de la façana.

7.  Fotografies.

8. Pla de muntatge i desmuntatge de la bastida.

9. Croquis acotat del rètol.

10. Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control de la Generalitat.

11. Croquis del cartell i/o tanca publicitària.

12. Fotografia de la façana.

13. Certificat, degudament emplenat i segellat per l'EIC, que acrediti haver passat inspecció de la grua desmuntada.

14. Certificat, degudament emplenat i segellat per l'EIC, que serveix com acreditació de les condicions reglamentàries de la grua torre en lloc d'emplaçaments previst.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Ordenança reguladora del tancament de solars i parcel·les, i de la instal·lació de cartelleres publicitàries.

Observacions

1. Condicions jurídiques de la comunicació

El règim de comunicació faculta per a l’exercici de l’actuació objecte de la mateixa.

La presentació d'una comunicació prèvia incompleta, inexacte o amb absència dels requisits establerts no és jurídicament eficaç i comporta la impossibilitat de continuar les obres, des que es notifiqui als interessats, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a que hi hagi lloc.

La comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

2. Dipòsit de fiança

Caldrà dipositar fiança per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació: obres interiors de rehabilitació d'habitatges que intervinguin en algun element estructural i/o comunitari i/o modifiquin la seva habitabilitat; arranjament de façanes amb canvi substancial d'obertures, acabats de façana i/o que comportin la instal·lació d'una bastida de més de 6 m. d'alçada; construcció de tanques que afronten amb la via pública i/o actuen com a contenció de terres; instal·lació d'ascensors; construcció de piscines; i, instal·lació de grues.

Una vegada executades les obres indicades, caldrà presentar a l'Ajuntament d'Igualada la corresponent comunicació prèvia de tancament d'obra.

 3. Terminis d'execució

El termini màxim per iniciar les obres serà de dos mesos des de la presentació de la comunicació prèvia; i, el termini per executar-les serà  de sis mesos, a comptar de dita presentació. Els terminis esmentats es poden prorrogar per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Transcorreguts els terminis màxims indicats, incloses, si és el cas, la pròrroga, sense que les obres hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

4. Bonificacions

- 95 per cent per la implantació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric (plaques fotovoltaiques) de l’energia solar, sempre que aquestes no es realitzin als immobles obligatòriament per prescripció legal. 

- 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les obres de reforma per als establiments comercials en que la superfície de venda no superi els 75m2.

- 95 per cent per les obres de reforma per a la implantació d’una activitat de prestació de serveis (treballs intangibles, que requereixen coneixements tècnics o artístic) en locals situats en planta baixa que donin façana i tinguin accés directe des de la via pública.

- 95 per cent per arranjament de façanes i mitgeres.

- 90 per cent a favor de les construccions, instal•lacions i obres destinades a la supressió de barreres arquitectòniques.

- 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions d’habitatges de protecció oficial.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net