Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obertura d'activitats econòmiques de baix risc - FUE

Aquest tràmit permet a l’interessat posar en coneixement de l’Ajuntament d'Igualada l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot presentar?

Durant tot l'any.

Termini

La comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 227,96 €.

En cas de canvi de titularitat 113,93 €.

Es concedirà una bonificació del 95% de la quota d’aquesta taxa per als establiments comercials en què la seva superfície de venda no superi els 75 m2

Pagament

L'Ajuntament lliurarà el full d'autoliquidació de l'import a satisfer, que s'haurà de fer efectiu, de manera immediata, a una de les entitats bancàries de les que figuren en el full d'autoliquidació.

Requisits a complir

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent; i, del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, de forma prèvia a fer la comunicació cal:

1. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis

2. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Imprès de comunicació prèvia d’obertura que inclou la manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl.

3. Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

En cas de nova activitat, trasllat o modificació d'una activitat existent:

1. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

2. Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.

Quan correspongui:

1. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

2.  Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

3. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

4. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.

 • En el cas que la presentació de la comunicació sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Observacions

1. Condicions jurídiques de la comunicació prèvia

La presentació de la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat, sota la responsabilitat del seu titular; i, alhora, faculta l’Ajuntament per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Quan els Serveis tècnics municipals, en comprovar les dades consignades a la comunicació, detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posaran en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de quinze dies, a comptar de la notificació.

La comunicació prèvia no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.


Tràmit pas a pas

1. Presenteu l'imprès de comunicació prèvia d’obertura.
2. Pagueu la taxa corresponent.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net