Tràmit informatiu Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA

Aquest tràmit permet la inscripció a la borsa d'habitatges per accedir a un lloguer social.

Lloguer social significa que, el preu de l'arrendament de l'habitatge és més econòmic que els lloguers del mercat lliure.

Hi han dos opcions per accedir a un habitatge social:

Opció 1 - Habitatges de propietaris que volen que l’arrendament es realitzi per mitjà de les Oficines d’Habitatge, d’aquesta manera queden beneficiats de les garanties (descrites a la fitxa de Mediació d’Habitatges) i  es pacta un lloguer social (el preu que es pacta és, aproximadament, entre un 20%-30% per sota del preu del mercat).

Opció 2 - Habitatges de PIMHA, de Protecció Oficial amb opció de lloguer (actualment existeixen 3 promocions).

Els habitatges sempre són d'Igualada.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té:

Gratuït.

Requisits a complir:

 • No ser propietari ni titular d’un dret real d’ús o gaudi de cap altre habitatge.
 • El lloguer no pot representar més del 30% dels ingressos. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 1)
 • Els seus ingressos bruts no poden superar dues vegades i mitja el Salari Mínim Professional per a majors de 18 anys. (REQUISIT PER L'OPCIÓ 2) 
 • Quan el pagament representa més d’un 40% dels ingressos anuals bruts de la persona que resulta adjudicatària, s’exigirà un aval complementari d’import equivalent a UNA anualitat de renda. En cas de no poder presentar un aval bancari s’estudiarà una alternativa, com per exemple, els avaladors. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2)
 • Els estrangers no comunitaris han de tenir residència legal i permanent a Espanya. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2).

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

 • Document 1: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document d’Identitat (vigent), de la unitat de convivència.
 • Document 2: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família.
 • Document 3: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'Informe de Vida Laboral (actual), de la unitat de convivència.
 • Document 4: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de la renta completa de l'any vigent. En el cas que no s'hagi fet, certificat d'imputacions de l'any vigent, de la unitat de convivència.
 • Document 5: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta.
 • Document 6: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de contracte de treball i les 3 últimes nòmines/ certificat de la pensió actual/ certificat de l'INEM amb l'import que percep i el temps, de la unitat de convivència.
 • Document 7: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada certificat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) on consti la mobilitat reduïda i necessitat d'habitatge adaptat/certificat del grau de dependència/ certificat de mobilitat reduïda.
 • Document 8: Còpia de la sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'HPO. (Les persones empadronades a Igualada s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament per realitzar la sol·licitud. Les persones no empadronades a Igualada hauran de demanar-ho al Consell Comarcal de l’Anoia).
 • Document 9: Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració, assenyalades en els arts. 15 a 20 del TRLC i de trobar-se al corrent amb les obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social (Annex I).
 • Document 10: Declaració jurada conforme no s'és propietari ni titular d'un dret d'ús de cap altre habitatge (Annex II).
 • Document 11: Model d’autorització de la persona interessada perquè PIMHA, per mitjà de l’Ajuntament d’Igualada , pugui recollir dades a l’Agència Tributària d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (Annex III).

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud, degudament emplenada, amb la documentació que en aquesta es detalla (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
 2. A partir d’aquí, l’usuari quedarà registrat (se li donarà còpia del registre de la inscripció) i formarà part de la “bossa” d’interessats de lloguer.
 3. En el moment que es disposi d’una vivenda que s’adapti a les necessitats de l’usuari, se li comunicarà telefònicament (sempre i quan aquest compleixi els requisits).
 4. Si aquest està interessat es realitzarà la visita a l’habitatge.
 5. Per poder preparar el contracte d’arrendament, l’usuari haurà de pagar l’import de la fiança.
 6. Signatura del contracte d’arrendament.
   
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net