Tràmit informatiu Comunicació prèvia d'establiments oberts al públic on es duen a terme espectacles i activitats recreatives

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques que vulguin obrir un establiment obert al públic on s'exerceixin espectacles i activitats recreatives que les ordenances municipals subjectin a comunicació prèvia, comunicar-ho a l'ajuntament.

Les ordenances han de subjectar a comunicació prèvia, com a mínim, els establiments següents:
- Modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb llicència municipal.
- Establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
- Establiments oberts al públic destinats a espectacles i activitats musicals amb aforament autoritzat fins a 150 persones. Inclou les següents: Bar musical, Restaurant musical, Sala de concert, Karaoke, Sala de festes amb espectacle i concert d'infància i joventut, Cafè teatre i cafè concert i Discoteques de joventut que disposin de llicència de discoteca.
- Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones (sempre que no disposin de terrassa o espai complementari a l'aire lliure). Inclou les següents activitats: Restaurant, Bar, Restaurant bar i Saló de banquets.
- Les actuacions en directe en els establiments recollits al Catàleg de l'Annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

En els establiments oberts al públic que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure, per ser objecte aquest espai del control sotmès a comunicació prèvia de l’establiment, ha de tractar-se d’un espai que sigui: privat, patrimonial de l’Administració o de domini públic utilitzat privativament a l’empara d’una concessió demanial. Aquest espai computarà als efectes del càlcul de l’aforament.
Quan es tracti d’una terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure, que ocupi el domini públic mitjançant una autorització d’ocupació privativa o especial, per un termini no superior a un any, legalment configurada com a ocupació a precari en el Reglament de patrimoni del ens locals i la Llei de patrimoni de les administracions públiques, aquest espai no serà objecte de comunicació prèvia de l’establiment. Sens perjudici que l’autorització que permet utilitzar l’espai del domini públic estableixi tots els requisits i les condicions que siguin precises.
Aquesta ocupació a l’aire lliure no computarà als efectes del càlcul de l’aforament.
La comunicació s'ha de presentar, si és el cas, un cop s'han dut a terme les obres que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística o la comunicació d'obres.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini

No n'hi ha, sempre abans de començar l'activitat.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 227,96 €.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir

1.Informe de compatibilitat del projecte amb l’ordenanament urbanístic vigent.

2.L’informe i la certificació de l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis si les activitats o els edificis estan inclosos en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, si s’escau.

3. Els altres requisits que corresponguin d'acord amb el tipus d'activitat comunicada i en virtut del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Projecte i/o memòria técnica que inclogui, entre d’altres: aforament de l’establiment; plànols d’emplaçament d’acord amb el Pla General d’Ordenació, i de planta i distribució; característiques de les prevencions acústiques especials adoptades; condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendis;justificació del compliment de les prescripcions del Codi tècnic de l’edificació; descripció de la mobilitat.

3. Estudi d’impacte acústic

4. Certificació favorable emesa pel tècnic competent i/o director/a de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte i/o documentació tècnica presentats, especialment en aspectes següents:
- Les emissions, amb especial atenció a les de soroll i vibracions.
- La producció i gestió de residus.
- Les mesures de prevenció i seguretat en cas d'incendi determinades en el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Les mesures i les tècniques d'autoprotecció.
- Les mesures i les tècniques de protecció de la higiene i la salut de les persones.
- El funcionament i els registres del sistema autòmatic de control d'aforaments, si n'hi ha.

5. En cas d’activitats musicals: Certificació emesa per entitat col·laboradora de l'Administració (EPCA o altra acreditada), del compliment de l'estudi d'impacte acústic i/o documentació complementària presentada pel titular de l'establiment amb la comunicació.

6. En matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, si s'escau.

7. Declaració responsable de compliment dels requisits del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

8. Declaració responsable de la persona titular de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc exigit per la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives i de la disponibilitat de la finca o local i de diposar de fulls de reclamació/denúncia i plaques o rètols normalitzats, en els termes establerts en el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

9. Còpia de la sol·licitud de l’informe urbanístic, si aquest no s’ha emès en el termini de vint dies de què disposa l’Ajuntament

10. La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació. El titular de l’activitat, mitjançant aquesta declaració, pot expressar aquelles dades contingudes en el projecte tècnic i de la resta de documentació complementària que s’acompanya a la comunicació ambiental que, segons el seu criteri, gaudeixen de confidencialitat. En la declaració, ha d’expressar la norma, amb rang de Llei, que empara la confidencialitat de les dades.

11. Memòria sanitària per duplicat, en cas de tractar-se d'un establiment alimentari.

12. Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris.

13. Documentació acreditativa de la formació higienico-sanitària del titular o personal de l'establiment.

14. Pla d'autoprotecció, si s'escau.

15. Autoliquidació de la taxa.

 • En el cas que la presentació de la comunicació sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrero, de prevenció i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Ordenança sobre el soroll i les vibracions.
 • Ordenança reguladora dels establiments de concurrència pública.

 

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu l'imprès de comunicació prèvia a l’Ajuntament acompanyada de la documentació corresponent.
2. Feu el pagament de la taxa.
3. Aquesta presentació acredita el compliment del règim d’intervenció d’espectacles públics i activitats recreatives de l’establiment; i permet l’inici de l’activitat comunicada, des del dia de la seva presentació, i faculta als serveis tècnics municipals per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
4. L’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars.
5. L'Ajuntament procedirà a comprovar, mitjançant una inspecció, el compliment dels requeriments inherents a l'activitat.
6. Un cop realitzada la inspecció, l'Ajuntament lliurarà un assabentat i la placa municipal.

Termini de resolució

L'activitat pot iniciar-se des del moment en què es presenta la comunicació davant l'administració.
L'Ajuntament disposa d'un termini d'un mes per manifestar de manera motivada la seva disconformitat.

Més informació

Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi d'emplaçament, estan sotmeses a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan siguin substancials, segons el que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació o pel fet de trobar-se incloses entre les modificacions que tenen aquest caràcter en la legislació ambiental, que tinguin relació amb l’activitat que du a terme l’establiment.
En els altres casos, les modificacions estan subjectes a la comunicació prèvia davant el mateix òrgan que va atorgar llicència o al qual es va efectuar la comunicació prèvia.

La modificació dels espectacles públics o de les activitats recreatives inclosos en la llicència o en la comunicació prèvia d'un establiment obert al públic està subjecta al procediment de comunicació prèvia, si els nous espectacles públics o les noves activitats recreatives amb què es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmesos per aquesta Ordenança i per la resta de normes d’aplicació, a requeriments addicionals als exigits per a l'atorgament de la llicència o
per a la presentació de la comunicació prèvia.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net