Tràmit amb certificat Arrendament d’habitatges - BORSA D'HABITATGE D'IGUALADA

Aquest tràmit permet la inscripció a la borsa d'habitatge d'Igualada i PIMHA.

1. Borsa d'habitatge d'Igualada

La borsa ofereix a propietaris i a llogaters una sortida a l'oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l'administració pública vetlla pels seus interessos.

Se n'ocupen de la formalització, el seguiment de la relació contractual, aportant seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

Vetllen pe bon ús dels habitatges.

Amb el llogater se li facilita la recerca d'un habitatge de la borsa adient a les necessitats i les possibilitats de pagament.

Per valorar la possible adjudicació, s'hauran d'acreditar totes les dades contingudes a la sol·licitud i complir amb les condicions d'estabilitat econòmica (ingressos mínims de 6 mesos) i de viabilitat per al pagament del lloguer (30% dels ingressos nets dedicats al lloguer).

Els ingressos bruts de la unitat de convivència hauran de ser inferiors a 4 vegades l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

La inscripció té una vigència de 12 mesos a comptar des de la data d'inscripció a la Borsa de Lloguer (data registre d'entrada). S'ha de renovar abans de la finalització d'aquest termini. En cas contrari, s'entendrà la seva renúncia a estar inscrit a la Borsas de Lloguer i serà donada de baixa.

La Borsa és gestionada per el departament d'habitatge de l'Ajuntament d'Igualada.

2 Habitatges de PIMHA

La societat municipal Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges, S.L. (PIMHA) ha realitzat i promou actuacions per facilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius que, per raons socials o de renda, no poden o tenen dificultats per accedir al mercat lliure de l'habitatge.

Aquets habitatges són gestionats des de la societat municipal PIMHA S.L.

PIMHA está ubicada a l'Ajuntament d'Igualada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té:

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se presencialment demanant CITA PRÈVIA  (93 803 19 50) a les nostres oficines de registre o bé per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

Requisits a complir:

1. Borsa d'habitatge d'Igualada

 • Cap de les persones que formen la unitat de convivència no poden ser titulars ni usufructuàries d'un habitatge.
 • Els ingressos bruts de la unitat de convivència han de ser inferiors a 4 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
 • Complir amb les condicions d'estabilitat econòmica (ingressos mínims de 6 mesos).
 • Viabilitat per al pagament del lloguer (30% dels ingressos nets dedicats al lloguer).

Per a més informació podeu consultar l'enllaç de l'AHC, fent clic AQUí

2. Habitatges de PIMHA

 • No ser propietari ni titular d'un dret real d'ús o gaudir de cap altre habitatge.
 • Els ingressos bruts no poden superar dues vegades i mitja el Salari Mínim Professional per majors de 18 anys.
 • Quan el pagament representa més d'un 40% dels ingressos anuals bruts de la persona que resulta adjudicatària, s'exigirà un aval complementari d'import equivalent a UNA anualitat de renda. En cas de no poder presentar un aval bancari s'estudiarà una alternativa, com per exemple els avaladors.
 • Els estrangers no comunitaris han de tenir residència legal i permanent a Espanya.

Per a més informació consulteu amb PIMHA

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

 • A la sol·licitud es detalla tota la documentació a presentar. 

 

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presentar la sol·licitud degudament emplenada.

 • La sol·licitud es pot presentar en una de les dues modalitats següents:
  • Presencialment: al registre d'entrada a l'Ajuntament d'Igualada (cal cita prèvia).
  • Telemàticament: emplenant el formulari de tramitació dintre del mateix tràmit.

2. La inscripció, tant si és presencial com telemàtica, generarà un registre d'entrada. Cal guardar-ho.

3. El departament d'habitatge gestionarà aquest registre, per tal de formalitzar la inscripció

4. La vigència d'aquesta inscripció és de 12 mesos i es disposarà d'un termini de 30 dies des de la data de caducitat per a fer la renovació. En cas contrari es procedirà a la baixa automàtica de la inscripció.

5.La renovació de la inscripció es pot fer sempre i quan no s'hagin de fer modificacions en algun dels següents camps:

 • Nom i cognoms del sol·licitant o qualsevol altre membre que consti a la inscripció.
 • Dades de la unitat de convivència.
 • Membres de la unitat de convivència, a excepció de que es tracti d'un naixement o una defunció.

Si s'està interessat en modificar alguna d'aquestes dades s'ha de saber que no es tracta d'una renovació, sinó que s'ha de tramitar una baixa (mitjançant instància genèrica)i una nova sol·licitud d'inscripció.

6. En el moment que es disposi d'un habitatge que s'adapti a les necessitats de l'usuari, se li comunicarà telefònicament.

7. Si  el sol·licitant està interessat, es realitzarà la visita a l'habitatge.

8. Si es renuncia a l'adjudicació, sense causa raonable justificada, el sol·licitant causarà baixa. En aquest cas, no es podrà tornar a inscriure fins passat un any de la data de la renuncia.

9. Si s'està interessat en l'arrendament, haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent.

10. Un cop valorada la documentació i verificat que es compleixen els requisits, es procedirà a la formalització del contracte d'arrendament.

   

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net