Tràmit amb certificat Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles 2024

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a l'adequació d'habitatges buits del parc privat del municipi d'Igualada, a les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i/o eficiència energética exigida per la normativa vigent, mitjançant l'execució d'obres de rehabilitació o reforma i posada al dia de l'interior dels habitatges de manera que aquests puguin destinar-se a lloguer amb preus assequibles.

A l’hora d’atorgar les subvencions tindran preferencia les sol·licituds que compleixin els criteris recollits a la clàusula 10 de les bases reguladores.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries d'habitatges buits del parc privat situats en el municipi d'Igualada. S'exclouen:

 • Les entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària, d'acord amb la legislació mercantil.
 • Les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries de més de 15 habitatges.
 • Els habitatges unifamiliars.
 • Els habitatges inclosos en edificis plurifamiliars que presentin deficiències en els elements comuns, a menys que s’efectuï la seva reparació de manera paral·lela a les obres de l’habitatge. En el cas que l'edifici es trobi en règim de propietat horitzontal serà imprescindible comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris per a intervenir en els elements comuns.

Quan es pot sol·licitar?

Des del dia 20 de Març fins el dia 15 de Juliol de 2024.

Quantia de la subvenció?

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 20.000 € per habitatge. El pressupost protegible està constituït pel pressupost d'execució material de les obres (IVA inclòs, sempre i quan aquest no es pugui repercutir ni compensar), els honoraris dels professionals tècnics i els costos que, si s'escau, es produeixin per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

Requisits de la persona sol.licitant:

 • Autoritzar l'Ajuntament d'Igualada a inspeccionar l'habitatge, directament o per l'Oficina Local d'Habitatge;obtenir dades del seu estat general; avaluar les actuacions sol.licitades; i, documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d'elaborar l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres. L'informe, un cop elaborat, s'incorporarà d'ofici a l'expedient per l'òrgan instructor.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualada i amb la Seguretat Social.

Requisits de les obres projectades:

 • Han de ser coherents tècnicament en relació amb l'estat de l'edifici i han de garantir les condicions d'habitabilitat i, si s'escau, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica dels habitatges.
 • No poden estar iniciades abans de la data de la inspecció de l'habitatge per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.
 • No han d'estar subjectes a limitacions que impedeixin l'obtenció del títol habilitant corresponent per a la seva execució.
 • Disposar d’un tècnic competent que realitzi/validi el pressupost de les obres a executar, en faci el seguiment i les certificacions parcials i finals de l’obra.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 Les persones sol.licitants han de presentar, juntament amb la sol.licitud, la documentació següent:

Documentació jurídicoadministrativa

 1. DNI o NIF de tots els propietaris/es.
 2. En el cas de persones jurídiques, l'escriptura de constitució i els poders o autorització del representant de l'entitat que signa electrònicament la sol.licitud.
 3. Nota simple actualitzada del Registe de la Propietat relativa a la titularitat de l'habitatge.
 4. Full de transferència bancària, degudament signat i segellat per l'entitat bancària (veure apartat Impresos) o en cas d'optar per la tramitació telemàtica certificat de titularitat bancària amb signatura digital de l'entitat financera. De cadascun dels propietaris que rebran l'import de la subvenció.

 

Documentació tècnica

 1. Descripció detallada de les obres d'arranjament a realitzar, que inclogui el resum del pressupost total de les obres, signada per tècnic competent.
 2. Pressupost desglossat de les obres, que reculli de manera separada l'IVA aplicat.
 3. Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecta d'arranjament.

 

L'Ajuntament pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol.licitud presentada.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

 1- Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat o que les millorin, tal com:

 • La instal.lació d'aigua, gas, calefacció, electricitat, sanejament i d'altres per a l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 • L'arranjament de banys i cuines.
 • La millora de l'aïllament tèrmic o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeix la normativa vigent, inclosos els tancaments de protecció exteriors.
 • El repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: terres, portes, finestres i altres.
 • La supressió de barreres arquitectòniques o l'adaptació dels elements i peces de l'habitatge a la normativa d'accessibilitat.

Les obres hauran de respectar les característiques formals, constructives i cromàtiques dels elements comuns de l'edifici.

2- Despeses subvencionables:

El pressupost protegible, a l’efecte del càlcul de la subvenció, està constituït per:

 • El pressupost d’execució material de les obres, que reculli de manera separada l'IVA aplicat.
 • Els honoraris dels professionals tècnics.
 • Els costos que, si s’escau, es produeixin per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

3-Criteris de priorització de les sol·licituds.

En primer terme, les sol·liituds presentades referides a habitatges que es trobin dins l'àmbit grafiat en el plànol annex a les bases reguladores. I, dins de l'ambit fragiat en el plànol, en primer lloc les sol·licituds presentades per persones físiques, i dins d'aquestes es tindran en compte els criteris següents:

 1. Les sol·licituds que s'hagin beneficiat d'aquesta subvenció en l'any anterior i que hagin fet una gran intervenció en els elements comuns com a condició per a obtenir la subvenció, sempre que la nova sol·licitud sigui referida a un habitatge del mateix edifici.
 2. Les sol·licituds per a fer obres que permetin assolir les condicions d'habitabilitat de l'habitatge.
 3. Les sol·licituds per a fer obres de rehabilitació amb menys despesa, per tal de poder distribuir la dotació econòmica de la convocatòria a un nombre més gran d'habitatges.

Una vegada ateses les sol·licituds presentades per les persones físiques, i de restar consignació pressupostària, es tindran en compte les sol·licituds presentades per persones jurídiques i, dins d'aquestes s'atendrà als criteris següents:

 1. Les sol·licituds que s'hagin beneficiat d'aquesta subvenció en l'any anterior i que hagin fet una gran intervenció en els elements comuns com a condició per a obtenir la subvenció, sempre que la nova sol·licitud sigui referida a un habitatge del mateix edifici.
 2. Les sol·licituds per a fer obres que permetin assolir les condicions d'habitabilitat de l'habitatge.
 3. Les sol·licituds per a fer obres de rehabilitació amb menys despesa, per tal de poder distribuir la dotació econòmica de la convocatòria a un nombre més gran d'habitatges.

 En segon terme, les sol·licituds presentades referides a habitatges que es trobin fora de l'àmbit grafiat en el plànol annex, prioritzant les sol·licituds presentades per les persones físiques sobre les persones jurídiques, d'acord amb els criteris exposats en el punt anterior.

4- Tràmit pas a pas.

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació.
 2. Els Serveis tècnics municipals o de l'Oficina Local d'Habitatge, realitzaran visita d'inspecció de l'habitatge, per emetre l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres.
 3. Els Serveis tècnics municipals emetran un informe sobre la concessió o denegació de les sol.licituds presentades.
 4. El/La Regidor/a de Governació, Habitatge, Igualtat LGTBIQ+ i Universitats. Examinant l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals, atorgarà o denegarà motivadament la subvenció.
 5. Cada beneficiari serà notificat individualment de la concessió o denegació de la seva sol.licitud.

Les obres s’han d’iniciar dins l’any en què s’atorga la subvenció, excepte que aquesta s’atorgui en el darrer trimestre de l‘any; i, hauran d’haver finalitzat abans del 30 de setembre de l’any següent en què s’atorgui la subvenció. L’inici de les obres serà necessàriament posterior a la inspecció de l’habitatge per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

Abans de l’inici de les obres, signat el compromís de cessió de l'habitatge al Programa de Mediació i, en tot cas, en el termini màxim de dos mesos des que ha rebut la notificació de ser beneficiari de l’ajut, cal presentar la corresponent comunicació prèvia o sol·licitar i obtenir la llicència d’obres en cas d’edificis catalogats- a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada. De no presentar la comunicació o la sol·licitud de llicència dins el termini indicat, s’entendrà que renuncia a la subvenció i es dictarà resolució en aquest sentit, prèvia audiència a l’interessat.

Les obres estan subjectes al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa urbanística.
L’Ajuntament atorgarà una bestreta del trenta per cent de la subvenció una vegada s’hagi presentat la comunicació prèvia o, si correspon, s’hagi obtingut la llicència d’obres, pagades les taxes i impostos que corresponguin, i prèvia la signatura del compromís d’incloure l’habitatge en el Programa de Mediació per al Lloguer Social. De no signar-se el compromís esmentat dins del mes següent a comptar de la data de presentació de la comunicació prèvia o de l'obtenció de la llicència d'obres, s'entendrà que renuncia a la subvenció i es dictarà resolució en aquest sentit, prèvia audiència a l'interessat.

D’acord amb la clàusula 14 de les Bases reguladores es realitzaran la resta de pagaments corresponents de la subvenció atorgada.

5- Informació sobre Borsa de lloguer assequible

Servei que permet a les persones propietàries d'un habitatge desocupat posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer assequible, òrgans dependents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació.

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen assessorament.

Per als llogaters d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

Per més informació fes clic a l’enllaç següent: Servei de Mediació

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net