Resultats de la cerca

A continuació es mostren els tràmits coincidents amb els criteris de cerca. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Alta en el padró municipal d'habitants i canvi de domicili dins el mateix municipi Tràmit informatiu Impresos
Informació
Comunicació prèvia d'activitats no classificades (no incloses en la Llei 16/2015) Tràmit informatiu Impresos
Informació
Concessió de parada del mercat municipal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de primera ocupació Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Petició de casament civil Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament (actual o de convivència) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Inscripció a l'acte d'homenatge de les noces d'or Tràmit informatiu
Informació
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de tancament d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Petició de zona de càrrega i descàrrega per a activitats econòmiques Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Cessió temporal de parada de mercat municipal Tràmit informatiu Impresos
Informació
Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Inscripció a l'ofrena del Ciri Votiu Tràmit informatiu
Informació
Cita amb l'alcalde Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Transmissió de llicència de taxi Tràmit informatiu Impresos
Informació
Modificació de dades en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Informació
Alta en el registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Informació
Certificat de qualificació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Autorització per a col·locar banderoles, pancartes i tòtems de propaganda Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Alta, baixa o modificació de l'acreditació per circular a les zones restringides de la ciutat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Baixa en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Informació
Identificació real d'una finca (adreça oficial d'una finca) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Duplicat de placa de gual o número de carrer Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Retorn d'anul·lacions de denuncia de Parquímetre Tràmit informatiu
Informació
Instància Genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Certificat d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de divisió horitzontal i/o modificació de la divisió horitzontal existent Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Renovació de l'empadronament per a persones comunitàries i no comunitàries amb permís de residència permanent Tràmit informatiu Impresos
Informació
Renovació de l'empadronament per a persones estrangeres no comunitàries amb autorització de residència temporal Tràmit informatiu Impresos
Informació
Compulsa de documents Tràmit informatiu
Informació
Petició de dades estadístiques Tràmit informatiu Impresos
Informació
Exempció d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Informació
Modificació / baixa en el registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Informació
Justificant de béns Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Autorització per al rodatge i/o sessions fotogràfiques a la ciutat d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Petició d'agendes escolars europees del medi ambient i el desenvolupament i calendaris escolars del medi ambient Tràmit informatiu Impresos
Informació
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Certificat de serveis prestats a l'Ajuntament Tràmit informatiu Impresos
Informació
Transmissió o canvi de titularitat de llicència d'obres Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Certificat del registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Informació
Cessió de crèdit de factures i/o certificacions d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Duplicat de rebut o d'avís de pagament de tribut Tràmit informatiu Impresos
Informació
Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'ocupació de la via pública mitjançant terrasses (instal·lació de taules, cadires, para-sols, quioscs de begudes i altres) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Devolució de fiances d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de parcel·lació i agrupació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Informació
Canvi de titularitat d'una activitat no classificada (Transmissió dels efectes de les comunicacions i declaracions responsables d'activitats no classificades) Tràmit informatiu Impresos
Informació
Cessament d'una activitat econòmica (activitats incloses als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses Tràmit informatiu Impresos
Informació
Petició de material de campanyes de prevenció de residus i de recollida selectiva Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs en via administrativa Tràmit informatiu Impresos
Informació
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions i circs Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Petició d'informació gràfica del territori Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Informació
Certificat de distància Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'espai a la via pública per obres Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Justificant de deutes Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Autorització de repartiment de publicitat dinàmica (manual, domiciliària, mitjançant vehicles estacionats o en circulació o oral) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Presentació de documents per participar en contractacions públiques (empreses) Tràmit informatiu
Informació
Col·locació de làpides, tires, reparacions i neteges al nínxol Tràmit informatiu
Informació
Nomenament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Informació
Concessió de dret funerari Tràmit informatiu
Informació
Baixa / renúncia de la concessió de parada de mercat municipal i de la llicència de parada al mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Informació
Llicència d'obres majors i d'obres menors no subjectes a comunicació prèvia Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Pròrroga de llicència d'obres Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Duplicat del títol de dret funerari Tràmit informatiu
Informació
Informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació Tràmit informatiu
Informació
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Tràmit informatiu
Informació
Arrendament de pàrquings Tràmit informatiu Impresos
Informació
Arrendament d’habitatges - REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT (RSHP) Tràmit informatiu Impresos
Informació
Petició de papereres de paper i cartró i envasos de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de papereres de recollida de piles de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres menors Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Renúncia o desistiment d'una llicència d'obres majors i menors Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Còpies de documents inclosos en expedients administratius- obres Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA Tràmit informatiu Impresos
Informació
Instància de l'Oficina d'Habitatge d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Informació
Al·legacions a una sanció de trànsit Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Còpies de documents inclosos en expedients administratius Tràmit informatiu Impresos
Informació
Transmissió de la llicència de parada de mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Informació
Comunicació prèvia d'establiments oberts al públic on es duen a terme espectacles i activitats recreatives Tràmit informatiu Impresos
Informació
Programa de mediació per el lloguer social Tràmit informatiu Impresos
Informació
Alta en el cens municipal d’animals de companyia Tràmit informatiu Impresos
Informació
Transmissió o traspàs de la concessió de parada del mercat municipal Tràmit informatiu Impresos
Informació
Llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme espectacles o activitats recreatives Tràmit informatiu Impresos
Informació
Modificació / baixa en el cens municipal d’animals de companyia Tràmit informatiu Impresos
Informació
Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos Tràmit informatiu Impresos
Informació
Pròrroga de concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Informació
Ajuts per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Preinscripció a les escoles bressol municipals curs 2020 - 2021 Tràmit informatiu
Informació
Llicència d’ocupació de la via pública amb estands de promoció i/o venda de productes i serveis Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Acta de control d'activitats (inicial i periòdic) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari Tràmit informatiu Impresos
Informació
Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Inscriure't al butlletí digital de l'oficina d'habitatge (per inici de convocatòries) Tràmit informatiu
Informació
Informe d'arrelament social Tràmit informatiu Impresos
Informació
Ajuts per l'adquisició de material escolar pel curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Pagament on line dels tràmits de l'Ajuntament d'Igualada Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Pagament
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions Tràmit informatiu
Informació
Petició del servei de teleassistència domiciliària Tràmit informatiu
Informació
Llicència d'ocupació de la via pública per activitats econòmiques (xurreries i similars) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2021 Tràmit informatiu Impresos
Informació
Pagament de la taxa de recollida d'animals domèstics abandonats Tràmit informatiu
Informació
Informe d'integració social Tràmit informatiu Impresos
Informació
Preinscripció ON LINE Estiuet 2017 - Casal d'Estiu Tràmit informatiu
Informació
Revocament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Informació
Cessió d'espais de les Escoles Públiques Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Aportacions solidàries al Banc de Queviures Tràmit informatiu
Informació
Inscripcions als cursos d'alfabetització Tràmit informatiu
Informació
Retorn voluntari de persones immigrades als països d'origen Tràmit informatiu Impresos
Informació
Inscripció als Centres Oberts Municipals Tràmit informatiu
Informació
Compra d'entrades i abonaments pel teatre Tràmit informatiu
Informació
Premis Ciutat d'Igualada - Premi d'investigació Jaume Caresmar Tràmit informatiu
Informació
Cita amb el servei d'orientació jurídica (SOJ) Tràmit informatiu
Informació
Petició del servei d'atenció domiciliària Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'ús del Teatre Municipal de l'Ateneu Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Participació a les barraques 2019 Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud del carnet de la Biblioteca Central d'Igualada i altres tràmits associats Tràmit informatiu
Informació
Servei per a la Normalització Lingüística Tràmit informatiu
Informació
Voluntariat per la llengua Tràmit informatiu Impresos
Informació
Adhesió a la Xarxa per a la Inclusió d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Ús d'espais dels equipaments cívics Tràmit informatiu Impresos
Informació
Preinscripció al casal d'estiu de l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" 2021 Tràmit informatiu Impresos
Informació
Cita amb el Centre d’Informació per Treballadors Estrangers (CITE) Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud estand o plafó informatiu per a la Fira d'Entitats Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Llicència sanitària de funcionament per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Tràmit informatiu Impresos
Informació
Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Informació
Canvi de nom de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Informació
Cita amb el/la treballador/a social o el/la educador/a social de l'Ajuntament Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de cessió d'ús d'espais i equipaments IG-NOVA Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol·licitud viver d'empreses Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud duplicat de la cèdula d'habitabilitat Tràmit informatiu Impresos
Informació
Ajuts per als usuaris de les escoles bressol pel curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Casal d'entitats Tràmit informatiu
Informació
Notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius Tràmit informatiu Impresos
Informació
Petició del carnet d'autobús blau o taronja segons la nova normativa Tràmit informatiu Impresos
Informació
Consulta o reclamació o denúncia al Punt Consum (OMIC) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Preinscripció de les llars d'infants durant el curs escolar Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'oferta de treball -Servei d'Orientació Professional- Tràmit informatiu
Informació
Ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Horts urbans municipals situats al Rec d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
8è CONCURS D'APARADORS DE COMERÇ MOSTRA IGUALADA Tràmit informatiu Impresos
Informació
Renúncia d'un vehicle per desballestament Tràmit informatiu
Informació
Tancament del trànsit a la calçada Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud instal·lació de contenidors Tràmit informatiu
Informació
Gestió de presumptes vehicles abandonats Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud per concertar una visita escolar a la Biblioteca Central d'Igualada Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'inscripció a les activitats d'inscripció prèvia de la Biblioteca: clubs de lectura i Taller Descobreix la Biblioteca Virtual Tràmit informatiu
Informació
Presentació de denúncies Tràmit informatiu
Informació
Petició d'informe de la Policia Local Tràmit informatiu
Informació
Recollida de vehicle retirat per la grua Tràmit informatiu
Informació
Recollida de vehicle del dipòsit municipal Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de cessió d’espais de l’Escola de Música per a activitats extraordinàries Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de cessió d’espais de l’Escola de Música per a les entitats residents Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de préstec d'instruments fora del centre per part de les entitats residents Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Ús de les instal·lacions esportives municipals Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'ús del material de la Kaserna - Departament de Joventut Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de la sala d'actes o de la sala d'exposicions de la Biblioteca Central Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
V Convocatòria "Joves Corresponsals" de la Kaserna, curs 2018/2019 Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Llicència ambiental (Annex II) - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'estacionament Tràmit informatiu
Informació
Recuperació d’objectes perduts Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de certificat d’estudis acadèmics Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Estiuart 2016 de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps Tràmit informatiu Impresos
Informació
Certamen de música jove d'Igualada 2019 Tràmit informatiu Impresos
Informació
Justificació de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 2020 Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de certificat no acadèmic Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Declaració responsable d'obertura d'activitats innòcues - PER HABITATGES D'US TURÍSTIC (HUT) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Preinscripció a l'Escola Municipal de Música curs 2020-2021 Tràmit informatiu
Informació
Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" curs 2021/2022 Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
DECLARACIÓ CADASTRAL. MODEL 900D. Tràmit informatiu Impresos
Informació
Confirmació dels ajuts per als usuaris de les escoles bressol curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Confirmació dels ajuts per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Confirmació dels ajuts per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Confirmació dels ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Licitació Atorgament d'autoritzacions o llicències de parades al mercat de venda no sedentària d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Informació
Confirmació dels ajuts per a l'adquisició de material escolar pel curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Informació
Punt d'atenció a l'emprenedor - Punt PAE Tràmit informatiu Impresos
Informació
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats ambientals (Annex II i Annex III) - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de la furgoneta de la Kaserna - Departament de Joventut Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Declaració dels ingressos de les barraques 2018 Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajuts per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2020/2021 Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol.licitud d'ocupació de la via pública i petició de material per part de les entitats Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'ús d'espais del Museu de la Pell d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de renovació del viver d'empreses Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Neteja de pintades a la via pública Tràmit informatiu
Informació

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net