Tràmit informatiu Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita que la persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars que vol reagrupar (que ara resideixen a l país d’origen).

També permet obtenir l’informe d’habitatge en cas de persones menors, fills residents legals, amb permanència mínima a l’estat espanyol de 2 anys.
En tot cas, l’informe ha de fer referència als aspectes següents: títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l’habitatge, nombre de persones que l’habiten i condicions d’habitabilitat i equipament, entre d’altres.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals: 21,40 € - a pagar a la Caixa de l'Ajuntament.

Taxa Generalitat 38,22€  -a pagar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat/ca). La persona interesada haurà d'accedir a l'OVT per a efecturar el pagament de la taxa ja sigui telemàticament (mitjançant targeta de crètdit o de dèbit) o bé mitjançant carta de pagament que es podrà imprimir des de l'OVT i presentar físicament a les oficines de "la Caixa" per a ser pagada a finestreta. Per aquelles persones que no disposin d'ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament  mitjançant l'OTV, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d'Atenció Ciutadana i de les Oficines de Benestar i família per tal que es facilitin l'expedició de la carta de pagament. (veure Impresos)

Requisits a complir:

 • Disposar d'un habitatge adequat al terme municipal que constitueixi la residència habitual de la persona sol·licitant, compleixi la normativa d'habitabilitat (disposi de cèdula d'habitabilitat), i disposi de subministrament d'electricitat i aigua corrent.
 • Que l'habitatge pel qual es demana l'informe no hagi estat objecte d'un altre informe durant el transcurs dels 12 mesos anteriors.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. Original del NIE de la persona reagrupant. 

2. Original del passaport de la persona reagrupant (pàgina on hi apareix la fotografia del titular, la data de caducitat del document i el número de passaport).

3. Contracte de lloguer ( de vigència mínima de 12 mesos de la data de sol·licitud) o Escriptura de compravenda o el contracte de treball quan el dret a l'habitatge hi estigui inclòs.

4.En el cas de ser llogaters: el darrer rebut de lloguer de l'habitatge a nom del llogater.

5. Còpia d'un rebut recent de subministrament: aigua o llum o gas en el que consti l'adreça de l'habitatge. En el cas que no disposi encara del rebut, s'admet l'alta de qualsevol subministrament a nom del llogater.

6. Cèdula d’habitabilitat, si se’n disposa.

7. Imprès segellat del dipòsit de la fiança del contracte d'arrendament a l'Institut Català del Sòl, si se'n disposa.

8. Volant d'empadronament col·lectiu.

9. Full pagament taxa Generalitat

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre i per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre.
 • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009.
 • Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud.
2. Es valorarà la documentació i es realitzarà una visita a l'habitatge sobre el qual heu demanat l'informe.
3. A la vista de la documentació aportada, l'informe de la visita a l'habitatge i la comprovació del Padró Municipal d'Habitants, l'Ajuntament emetrà la proposta d'informe sobre la disponibilitat i adequació de l'habitatge i el farà arribar a la Generalitat.

 

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (Ministeri de l’Interior). Tel. 900 150 000.
Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya. Av. Marquès d’Argentera, 2. 08003 Barcelona. Tel. 934 820 544.
http://www.mpr.es/delegaciones_gobierno/dg_sdg/catalunya/dg_catalunya/extranjeria.html

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net