Tràmit amb certificat Devolució de fiances d'obra

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances (avals o metàl·lic) que l'Ajuntament estableix en el moment de la concessió d’una llicència d'obres i que ha ingressat la persona sol·licitant.

Aquests dipòsits són retinguts mentre dura l’obra i, una vegada finalitzada, són retornats un cop fetes les comprovacions pertinents per part de l'Ajuntament.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Un cop finalitzada l'obra.

Quin cost té?

Gratuït.

Pagament

Es retorna la fiança per transferència bancària o devolució de l'aval.

Requisits a complir:

 • Haver finalitzat l'obra d'acord amb les condicions de la llicència d'obres concedida.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificació de recepció de residus, si s'escau.

3. Sol·licitud de transferència bancària.

4. Fotocòpia del certificat final d'obra, quan ho especifiqui la llicència.

5. Declaració cadastral (model 902N -en cas de nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles- o model 904N -en cas de canvi d'ús, demolició o enderroc parcial-)

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Empleneu l'imprès de sol·licitud de devolució de fiança.
2. L'àmbit corresponent de l'Ajuntament procedirà a fer les comprovacions prèvies per a resoldre. Si les obres s'han executat d'acord amb la llicència, es prosseguirà el tràmit per retornar la fiança. En cas contrari, es requerirà a l'interessat perquè faci les actuacions necessàries i quedarà suspès el termini per resoldre.
3. Un cop resolta la sol·licitud, rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net