Tràmit amb certificat Llicència d'ocupació de la via pública mitjançant terrasses (instal·lació de taules, cadires, para-sols, quioscs de begudes i altres)

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses (taules, cadires, para-sols, estufes de gas, quioscs de beguda i altres) per part d'establiments de restauració, de comerç de pa i pastisseries - ambdós amb zona de degustació a l'interior - i dels establiments de gelateries, orxateries i similars.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

 La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant el mes de març.

Termini:

Entre el dia 1 i 31 de març del mateix any (les sol·licituds fora d'aquest termini s'admetran a tràmit però hauran de pagar la taxa corresponent a l'ocupació anual).

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Pagament:

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir:

 • La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals.
 • L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
 • El mobiliari i els elements que es col·loquin a la via pública hauran de seguir els criteris estètics i tècnics fixats per les ordenances municipals i tenir el vistiplau dels tècnics municipals.
 • Haver formalitzat el pagament de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires corresponent a la temporada anterior.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Pòlissa de responsabilitat civil i incendis pel funcionament de la terrassa i/o pel quiosc. L’import mínim de capital assegurat serà de 300.000 € si només fa referència a la terrassa, o de 400.000 € si inclou establiment i terrassa i rebut del seu pagament anual.

3. Full d'autoliquidació de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires corresponent a la temporada que es sol.licita, pagat.

- En els casos de les noves terrasses o modificacions, canvis de mobiliari i noves instal·lacions elèctriques (s'haurà de comptar amb el vistiplau dels serveis tècnics municipals) i també caldrà aportar:

4. Plànol de situació a escala 1:1000 i plànol d’emplaçament acotat a escala 1:100, en el qual es dibuixaran els elements urbans existents i els elements (quioscs, taules, cadires, para-sols, jardineres) a instal.lar ( només en cas de noves sol.licituds o modificacions).

5. En cas de disposar d’instal.lació elèctrica s’haurà d’adjuntar certificat actual d’instal.lador elèctric on s’indiquin les característiques de l’escomesa elèctrica i de les instal.lacions a efectuar, senyalant que qualsevol cable de connexió elèctrica estarà protegit amb cable fiador i tindrà una alçada mínima de 4,5 m.

6. En cas que les taules i les cadires, quiosc o para-sols siguin diferents als instal.lats en la temporada anterior, caldrà adjuntar memòria descriptiva del quiosc, els parasols i el mobiliari complementari i aportar fotografia.

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Ordenança Reguladora de l'ocupació pública mitjançant terrasses.
 • Ordenances fiscals 2016 IV.2.3.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (pàgina 209)
   

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu i signeu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe i, si és favorable, s'atorgarà la llicència.
3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net