Tràmit informatiu Transmissió o traspàs de la concessió de parada del mercat municipal

Aquest tràmit permet transmetre la titularitat de la concessió per a l'explotació d'una activitat comercial dins del mercat municipal per:

- En vida del titular:acte "inter vivos".
- A la mort del titular:acte "mortis causa", autorització per efectuar la cessió de l'espai o espais de venda a favor seu.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Segons la situació:

- En vida del titular (acte "inter vivos"): l'antic i el nou titular de la concessió o els representants en qui deleguin, de manera conjunta. Sempre i quan s'estigui al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb l'Ajuntament d'Igualada.

- A la mort del titular (acte "mortis causa"): aquella persona que es considera i resulti ser la legítima successora de la persona titular difunta ha de sol·licitar a l'Ajuntament. Sempre i quan s'estigui al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb l'Ajuntament d'Igualada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

En el primer cas (en vida del titular) el preu per la transmissió és el 20 per 100 del preu declarat. En el supòsit que el valor declarat fos inferior a l'import vigent a l'efecte de la concessió o no es declari cap valor, la liquidació es practicarà en base al preu de la concessió. Els traspassos entre pares i fills i entre conjugues gaudiran una bonificació del 50% sobre el valor del traspàs.

En els casos de canvi de titularitat de la parada per defunció de l'adjudicatari està exempt del pagament de la taxa per la transmissió i la succeiran en tots els drets i obligacions del contracte els sues hereus i hereves legítimes.

Requisits a complir:

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

En cas que es tracti d'acte de transmissió per la mort del titular, "mortis causa" cal aportar la documentació complementària següent: Document 10.

1. Instància de sol·licitud.

2. Dades identificatives de la persona titular actual de la concessió (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

3. Dades identificatives de la persona/es a qui es traspassa la concessió (física-DNI/NIE o en cas de personalitat jurídica aportar el NIF).

4. Còpia document privat de traspàs entre el cedent i el cessionari (Contracte).

5. Certificació de situació de cotització de la Seguretat Social.

6. Certificació administrativa positiva d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries, expedida en la forma i pels òrgans previstos en el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquesta certificació té una validesa de 6 mesos de la seva expedició.

7. Document acreditatiu de l'Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques referit a l'últim exercici (aportar l'epígraf) o del pagament de l'últim rebut del mateix completat una declaració responsable de no trobar-se donat de baixa en la matricula de l'esmentat impost.

8. Carnet de manipulador d'aliments.

9. Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe.

10. Acceptació de l'herència.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu, 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reglament de mercats municipals i de marxants d'Igualada.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu la instància i adjunteu-hi els documents que se us demanen.
2. L'Ajuntament procedirà a autoritzar el canvi de nom per la cessió de la parada.
3. Rebreu la notificació i la liquidació de la transmissió que s'ha d'anar a pagar a l'entitat bancària.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net