Tràmit informatiu Transmissió de la llicència de parada de mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada

Aquest tràmit permet sol·licitar el canvi de nom del titular d’una parada del mercat de marxants o mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

S'ha de pagar una taxa per metre lineal i dia de mercat:

 • 2,30 € per espai destinats a venedors ambulants, per metre lineal i dia de mercat.
 • 1,85 € per espais destinats als agricultors que són fixos al mercat d'Igualada i comarca per a la venda de la seva pròpia collita.
 • 1,20 € per espais destinas als agricultors que són eventuals d'Igualada i comarca per a la venda de la seva pròpia collita.

Pagament:

A pagar per domiciliació bancària cada trimestre.

Requisits a complir

 • Cessament voluntàri del titular o situacions sobrevingues o per mort del titular.
 • Estar al corrent de pagament les obligacions fiscals amb l'Agència Tributària (Hisenda).
 • Estar donat d'alta en el règim d'autònoms.
 • Estar al corrent del pagament de les taxes del mercat de marxants (el cedent).
 • En el cas per cessament voluntari del titular, no es podrà realitzar la transmissió durant els primers 5 anys.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
En cas dels agricultors, cal aportar la documentació complementària següent: Document 8 i 9.

1. Dades identificatives de la persona titular de la llicència que es vol transmetre (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi i dades identificatives del nou titular.

2. Certificat d'Hisenda actual on ha d'aparèixer l'epígraf d'activitat comercial i l'epígraf de venda ambulant.

3. Acreditació d'alta censal en l'epígraf corresponent de l'Agència Tributària (excepte els productors agraris).

4. Còpia del rebut pagat de l'assegurança de responsabilitat civil.

5. Còpia d'autònom o règim general amb la data actual.

6. Certificat de l'Agència Tributària conforme està al corrent del pagament amb les obligacions fiscals.

7.Llicència fiscal per la venda ambulant.

8. Justificant de producció pròpia de fruita i verdura.

9. Carnet de manipulador d'aliments de les persones que treballin a la parada.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reglament de mercats municipals i de marxants d'Igualada.
 • Reglament regulador del mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada (en procés d'elaboració).

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu la documentació que s'indica.
2. L'Ajuntament farà efectiva la transmissió de la llicència si es compleixen els requisits mitjançant una notificació que es farà arribar al nou titular i us domiciliarà els rebuts a l'entitat bancària corresponent a cada trimestre.
 

Un cop la parada del mercat ja està en funcionament, sempre s'ha de tenir, com a mínim, el document de la Llicència o concessió municipal.
 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net