Tràmit informatiu Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin.

L'Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions i el programa d'activitat anual. Quan l'entitat deixa de funcionar primer ha de  notificar la seva baixa al registre  Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de Generalitat de Catalunya i desprès a l'Ajuntament i  altres registres públics on constin.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona que representi legalment a l'entitat o associació.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal que estigui inscrita al registre municipal d'entitats o associacions.
 •  Haver realitzat la baixa o la modificació a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documents a aportar:

1. Fotocòpia de la resolució de baixa o modificació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. Decret 206/1999, del 27 de juliol, reglament del registre d'associacions.
 • ROM, articles del 95 al 98.

Observacions

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net