Tràmit informatiu Recurs en via administrativa

Aquest tràmit permet la interposició de recursos contra: resolucions sancionadores adoptades per infraccions de les ordennaces municipals resolucions adoptades en la reclamació de responsabilitat patrimonial resolucions adoptades en els expedients de contractació

EXPEDIENTS SANCIONADORS
Aquest tràmit permet la interposició de recursos contra resolucions sancionadores adoptades per infraccions de les ordennaces municipals.Els recursos que es poden interposar són:
- El recurs d'alçada el poden interposar les persones interessades contra les resolucions i actes de tràmit qualificats que no posin fi a la via administrativa davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar. El recurs es podrà dirigir a l'òrgan que va dictar l'acte o a l'òrgan que hagi de resoldre el recurs.
- El recurs potestatiu de resposició el poden interposar les persones interessades contra els actes que posen fi a la via administrativa i contra els actes de tràmit qualificats davant del mateix òrgan que els ha dictat.
- El recurs extraordinari de revisió el poden interposar les persones interessades contra els actes ferms en via administrativa, davant de l'òrgan que els va dictar quan concorri alguna de les causes previstes a l'article 118.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

EXPEDIENTS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Aquest tràmit permet la interposició de recursos contra resolucions adoptades en  la reclamació de responsabilitat  patrimonial
- El recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes.

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ
Aquest tràmit permet la interposició de recursos contra resolucions adoptades en  els expedients de contractació.
- El recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

En el cas de presentar un recurs d'alçada o un recurs potestatiu de reposició, el termini per a la interposició del recurs és d'un mes, si l'acte fos exprés o, si no ho fos, de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seva normativa específica, es produeixin els efectes del silenci administratiu.Transcorreguts aquests terminis sense haver-se interposat el recurs, la resolució serà ferma amb caràcter general.

En el cas de presentar un recurs extraordinari de revisió contra actes ferms en via administrativa podrà interposar-se en el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va esdevenir ferma, excepte en cas que s'interposi a causa de què en dictar-se la resolució s'hagués incorregut en error de fet, que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient, cas en el qual el recurs s'ha d'interposar en el termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a aportar:

 • No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar són:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Documentació a que volgueu adjuntar al recurs formulat.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació que voleu adjuntar.
2. L'Ajuntament tramitarà el recurs corresponent.

La interposició del recurs haurà d'expressar:
a) El nom i cognoms del recurrent, així com la identificació personal del mateix.
b) L'acte que es recorre i la raó de la seva impugnació.
c) Lloc, data, signatura del recurrent, identificació del mitjà i, si escau, del lloc que s'assenyali a l'efecte de notificacions.
d) Òrgan, centre o unitat administrativa al que es dirigeix.
e) Les altres particularitats exigides, si escau, per les disposicions específiques.

Termini de resolució:

En el cas del recurs d'alçada, el termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. En el cas del recurs potestatiu de reposició, el termini màxim per dictar i notificar la resolució serà d'un mes.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net