Tràmit amb certificat Al·legacions a una sanció de trànsit

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o bé recursos a una sanció per una infracció de trànsit.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Per presentar un escrit d’AL·LEGACIONS la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació.

Per presentar un RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ es disposa d’un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora.

Per presentar un RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ es disposa de dos terminis segons els supòsits:

- Té un termini de 4 anys des de la data de notificació de la resolució impugnada en cas que en dictar-los, s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.

- Té un termini de 3 mesos, a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial sigui ferma en els següents casos:

a) Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre;

b) Si en la resolució han influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució;

c) Quan la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible

 Per presentar un RECURS DE REPOSICIÓ contra la provisió de constrenyiment es disposa d’un termini d’1 mes des de la recepció de la notificació de la provisió de constrenyiment (aquest tràmit és de la ORGT de la Diputació, però l'Ajuntament però es pot presentar per la Finestreta Única de l'Ajuntament).

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Haver estat sancionat o haver rebut una sanció de trànsit.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Fotocòpia de la denúncia.
3. Qualsevol altra documentació que considereu pertinent per fonamentar les al·legacions.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria Sancionadora.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament general de circulació.
 • Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s'aprova el Reglament general de conductors.
 • Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en tot allò que sigui aplicable.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació corresponent.
2. L'Ajuntament procedirà a resoldre l'al·legació i la ORGT de la Diputació us la notificarà de la forma corresponent.

AL·LEGACIONS: Les al·legacions es presenten en un escrit dirigit a l'òrgan instructor de l’expedient sancionador, amb aportació i/o proposició de les proves que la persona interessada consideri pertinents per a la seva defensa.

RECURSOS:
El recurs potestatiu de reposició s’interposa contra la resolució sancionadora pel procediment ordinari (aquells en què es van formular al·legacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) davant la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit. Aquest recurs és potestatiu per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent. La interposició del recurs no suspèn la execució de la sanció i els efectes que se’n deriven (pèrdua de punts).

El recurs extraordinari de revisió s'interposa contra els actes ferms en via administrativa, davant el mateix òrgan administratiu que els va dictar, que també és el competent per resoldre, i només quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- Que en dictar-los s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
- Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre.
- Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució.
- Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

El recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment es pot presentar només quan no s’ha efectuat el pagament d’una sanció en el període voluntari i s’inicia la via de constrenyiment per tal de fer efectiu el deute. Contra la provisió de constrenyiment dictada pel tresorer/a del Servei Català de Trànsit, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar i només quan s’hagi produït alguna o algunes de les circumstàncies següents:

- Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir-ne el pagament
- Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació
- Manca de notificació de la liquidació
- Anul·lació de la liquidació
- Errada o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor
o del deute constret.

Associat a aquest tràmit trobem : LA IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTOR/A (enllaç al tràmit de la Generalitat gen.cat)
La identificació del conductor és necessari quan l'administració us ha enviat un requeriment de conductor/a o quan heu rebut un acord d'incoació d'ofici d'un expedient sancionador però no sou la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció.
En cap cas s'ha d'abonar la sanció, si efectueu el pagament amb descompte el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació. Teniu vint dies naturals per contestar, a comptar des de l'endemà del dia que hagi rebut la notificació del requeriment.
Incomplir el deure d'identificació del conductor/a a llarg termini és una infracció molt greu. La sanció és el doble de la prevista per a la infracció originària si aquesta és lleu i del triple si és greu o molt greu.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net