Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Autorització de repartiment de publicitat dinàmica (manual, domiciliària, mitjançant vehicles estacionats o en circulació o oral)

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per al desenvolupament d'activitats publicitàries a la via pública (repartiment de fullets, vehicles amb megafonia, etc.)

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Amb l'antelació que fixi l'Ajuntament pel repartiment publicitari (15 dies).

Quin cost té?

74 € / vehicle/dia quan la difusió es realitza  mitjançant vehicles de qualsevol tipus

11,10 € / persona/dia quan la difusió es realitza mitjançant persones com a suport material del missatge o instrument de l'atenció, amb armilles, vestuari o qualsevol altre mitjà.

Requisits:

 • En cas de publicitat repartida, aquesta haurà de contenir obligatòriament una llegenda que n'aconselli el seu dipòsit en contenidors de recollida selectiva.
 • Tot el material imprès per a dur a terme qualsevol tipus de publicitat dinàmica ha d'ésser preferentment reciclat.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
En tots els casos: 

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

En el cas que el fet publicitat sigui un establiment o servei: 

2. Documentació acreditativa de la vigència de la Llicència o autorització d'activitat corresponent de l'establiment o servei.

Publicitat repartida:

 3. Document on s'indiqui obligatòriament:
   - els punts on es desenvoluparà l'activitat,
   - el tipus d'acció, mitjans a emprar,
   - quantitat de fullets a lliurar,
   - nombre de persones,
   - dies i horaris de distribució.
   - Model de fullet o material a repartir.

Publicitat mitjançant vehicles (amb o sense megafonia):

4. Sol·licitud on s'indiqui: nombre i tipus de vehicles, ruta prevista, dies i horaris i llegenda del missatge a difondre.
 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.
 • Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
 • Ordenança municipal de les persones, els béns i la tinença d'animals.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
2. Un cop resolta la vostra sol·licitud, us enviarem per correu certificat a l’adreça que hagueu indicat als efectes de notificacions el resultat d’aquesta.

No tenen consideració d'activitats de publicitat dinàmica les següents:


- La publicitat electoral.
- Els missatges i comunicats de les administracions públiques en matèries d'interès general.
- Les comunicacions i els missatges relatius a les matèries de seguretat pública, protecció civil i emergències.
- Les comunicacions que s'adrecin, únicament i exclusivament, a la materialització de l'exercici d'alguns drets fonamentals i de les llibertats públiques.
- La publicitat que es dugui a terme en les estacions de vehicles de transports públics, sempre que respongui a les necessitats d'informació de les empreses del servei públic.
La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net