Tràmit amb certificat Autorització per al rodatge i/o sessions fotogràfiques a la ciutat d'Igualada

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a rodatges i/o sessions fotogràfiques a la ciutat d'Igualada (espais i/o equipaments municipals).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pòt sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals i des del moment en què s’accedeix a les instal·lacions o a l’espai:

A la via pública: 52,80 €/hora o fracció

Al Cementiri Nou:

                          - Màxim 5 hores dins l'horari d'obertura al públic de l'equipament : 500 

                          - De 6 a 10 hores dins l'horari d'obertura al públic de l'equipament: 1000

                          - Per cada hora o fracció de més fora de l'horari d'obertura al públic: 120

* Equips de 15 persones màxim. El desplegament tècnic ha de garantir la preservació de la intimitat del recinte funerari i la protecció de l'entorn qualificat com a bé cultural d'Interès Nacional.

A d'altres espais municipals: 52,80 €/hora o fracció

Pagament:

A pagar a la caixa de l'Ajuntament.

Requisits a complir:

 • Complir amb les obligacions legals, laborals i/o contractuals, respecte de les persones i empreses que intervinguin en l'activitat i prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones que hi participin.
 • Respectar els horaris i dates establertes en aquesta autorització.
 • Disposar d'un pòlissa d'assegurança que cobreixi els béns mobles i immobles, així com de responsabilitat civil que cobreixi els béns mobles.
 • Respectar les ordenances municipals en totes les filmacions i sessions fotogràfiques tenint en compte, a més, l'especial protecció dels edificis historicoartístics, parcs i jardins.

Com es tramita la sol.licitud?

Si el sol·licitant és una persona física pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet.
Si el sol·licitant és una empresa o entitat sense ànim de lucre, ha de fer la tramitació per internet, mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

EMPRESES
a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.
b ) Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa. 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
a ) Amb el certificat digital propi de l'entitat.
b ) Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

PARTICULARS: 
a ) Presencialment al Registre General de l'Ajuntament d'Igualada.
b ) Amb el certificat digital personal.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

Documentació que s'ha d'aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi (únicament quan s'opti per la tramitació presencial).

2. Fotocòpia ó còpia escanejada de l'assegurança de responsabilitat civil i accidents on consti el número de pòlissa.

3. Sinopsi de les escenes que es vulguin rodar.

4. Pressupost de la producció.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Ordenança municipal de les persones, els béns i la tinença d'animals.

 

IMPORTANT

El sol·licitant és l'únic i absolut responsable en cas de qualsevol demanda, procés o judici per danys personals o a la propietat que ocorrin o es puguin derivar de l'exercici de les activitats dels sol·licitants, els seus treballadors o altres.

El material enregistrat (en qualsevol tipus de suport) que es difongui haurà d'explicitar el lloc d'enregistraments amb la menció: "enregistrat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Igualada".

Mostrar el resultat de la gravació al departament de Cultura de l'Ajuntament, amb caràcter previ a la seva difusió i lliurar-ne una còpia per a l'arxiu històric municipal un cop finalitzada l'edició.

La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per causes d'interès públic. Consultar: www.igualadaplato.cat/cat

 

 

 

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Omplir degudament la sol·licitud i presentar-la al Registre d'Entrada de l'Ajuntament ( si opteu per la tramitació presencial) ó realitzar la sol·licitud en línea*; adjuntant còpia escanejada dels documents més amunt requerits.

*La presentació electrònica és obligatòria en el cas de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris.

2. En cas que la filmació o reportatge sigui acceptada, es gestionarà el permís i es coordinaran les actuacions necessàries.

3. Satisfer les taxes corresponents.

 

 

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net