Tràmit informatiu Autorització per al rodatge i sessions fotogràfiques a la ciutat d'Igualada

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a rodatges i sessions fotogràfiques a la ciutat d'Igualada o espais i equipaments municipals.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pòt sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 27,59 €/ hora o fracció.

Pagament:

A pagar a la caixa de l'Ajuntament.

Requisits a complir:

 • Complir amb les obligacions legals, laborals i/o contractuals, respecte de les persones i empreses que intervinguin en l'activitat i prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones que hi participin.
 • Respectar els horaris i dates establertes en aquesta autorització.
 • Disposar d'un pòlissa d'assegurança que cobreixi els béns mobles i immobles, així com de responsabilitat civil que cobreixi els béns mobles.
 • Respectar les ordenances municipals en totes les filmacions i sessions fotogràfiques tenint en compte, a més, l'especial protecció dels edificis historicoartístics, parcs i jardins.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació que s'ha d'aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil i accidents on consti el número de pòlissa.

3. Sinopsi de les escenes que es vulguin rodar.

4. Pressupost de la producció.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Ordenança municipal de les persones, els béns i la tinença d'animals.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Ompliu la sol·licitud (caldrà que exposeu l'emplaçament, requeriments, dates, etc de la filmació o reportatge a realitzar) i presenteu-la.
2. En cas que la filmació o reportatge sigui viable, es gestionarà el permís i es coordinaran les actuacions necessàries.
3. En cas que apliqui, satisfeu les taxes corresponents.

El sol·licitant és l'únic i absolut responsable en cas de qualsevol demanda, procés o judici per danys personals o a la propietat que ocorrin o es puguin derivar de l'exercici de les activitats dels sol·licitants, els seus treballadors o altres.
El material enregistrar, en qualsevol tipus de suport, que es difongui haurà d'explicitar el lloc 'enregistraments amb la menció "enregistrat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Igualada".
Mostrar el resultat de la gravació al departament de Cultura de l'Ajuntament, amb caràcter previ a la seva difusió i lliurar-ne una còpia per a l'arxiu històric municipal un cop finalitzada l'edició.
La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per causes d'interès públic.

Consultar a la pàgina web: http://www.igualadaplato.cat/cat

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net