Tràmit informatiu Renovació de l'empadronament per a persones estrangeres no comunitàries amb autorització de residència temporal

Aquest tràmit permet obtenir cada dos anys a les persones estrangeres no comunitàries que no tenen permís de residència permanent la renovació de la mateixa.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o, únicament en cas de menors d'edat, un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

La renovació s'ha de fer cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció o bé de la darrera renovació de l'empadronament.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos és:

 • Document d'identitat original, que pot ser una d'aquestes opcions:

- NIE vigent.
- NIE caducat, amb la sol·licitud de renovació del NIE.
- Passaport vigent.
- Passaport caducat, amb la sol·licitud de renovació del passaport.

En cas que de menors d'edat: 

 • Llibre de família.
 • La partida de naixement.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb relació amb el padró Municipal.
 • Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei Orgànica 12/ 2003,de 20 de novembre.
 • Resolució de 28 d'abril de 2005, de la President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntament sobre el procediments per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació descrita a l'apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta es procedirà a actualitzar les vostres dades al Padró Municipal d'Habitants.

Tràmit de resolució immediata.

Les persones que es troben en aquesta circumstància reben una carta de l'Ajuntament notificant que han d'anar a fer la renovació, en cas que no facin el tràmit, se'ls donarà de baixa.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net