Tràmit amb certificat Llicència de divisió horitzontal i/o modificació de la divisió horitzontal existent

Aquest tràmit permet obtenir la llicència per a la constitució d'un règim de propietat horitzontal en una edificació, sense llicència d'obres majors; o quan es modifica aquest règim.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

El/la propietari/a o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 304,30 €.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària

Requisits a complir

 • Ser propietari/a de la finca, o bé si hi ha més d'un propietari un d'aquests degudament facultat per la resta.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Projecte tècnic que inclogui:

a) Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic.

b) Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.

c) Coeficients de propietat de cada entitat.

3. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació. 

4. Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció  de la legalitat urbanística.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Empleneu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
2. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens per decret d'Alcaldia.
3. L'Ajuntament us farà arribar la notificació de la llicència amb una còpia del projecte i la liquidació de la taxa.
4. L'interessat haurà d'anar a l'entitat bancària a pagar l'import de la taxa dins el termini que indica la liquidació.

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 32.1 del Decret 64/2014, de 13 maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Més informació

Un cop acabat el tràmit, el notari farà una nova escriptura i s'haurà de portar al servei de cadastre de l'Ajuntament d'Igualada per actualitzat les dades cadastrals.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net