Tràmit informatiu PROGRAMA DE MEDIACIÓ D'HABITATGES PER AL LLOGUER ASSEQUIBLE, DERIVAT DE LA SUBVENCIÓ D'ARRANJAMENTS D'HABITATGES BUITS O DE MASOVERIA

Aquest tràmit permet a les persones propietàries d'un habitatge desocupat posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans depenents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació.

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen assessorament. Per als llogaters d'habitatges cerquen l'habitatge més adquat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat. 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar a lloguer amb la mediació d'una borsa.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Quin cost té?

Gratuït

Requisit a complir:

 • Han de ser habitatges d'Igualada.
 • Disposar de cèdula d'habitabilitat o poder-ne disposar.
 • En el cas d'habitatges protegits han de disposar de l'autorització preceptiva de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Els particulars establerts per l'entitat mediadora.
 • Tenir l'etiqueta de l'eficiència energètica.

Contraprestacions a les persones propietàries

Les persones propietàries que signen un contracte de lloguer a través de les borses reben les contraprestacions següents:

1. Gestió gratuïta

 • Tramitació del contracte.
 • Seguiment de la relació contractual.
 • Control del bon ús de l'habitatge.

2. Assessorament i suport

3. Assegurances

 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema avalloguer que regula el Dret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges.
 • Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
 • Assegurança per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas d'impagaments.

Formes de tramitació

 • Presencial

   OFICINA D'HABITATGE D'IGUALADA

  plaça de l'Ajuntament, 2

  08700-Igualada

  • HORARI D'IVERN
   • De dilluns a dijous, de les 08:00 a les 15:00
   • Divendres i vigílies de festiu, de les 08:00 a les 14:00
  • HORARI D'ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)
  • HORARI SETMANA SANTA
  • HORARI NADAL
   • De dilluns a divendres a les 8:00 a les 14:00

  Telèfon: 938031950

  Correu electrònic: habitatge@aj-igualada.net

   Es necesari demanar cita prèvia

Documentació que cal aportar

1. Sol·licitud emplenada.

2.Cèdula d'habitabilitat o resguard de la seva tramitació.

3.Certificat d'eficiència energètica o resguard de la seva tramitació.

4.Factures de subministraments, amb la lectura real del comptador.

5.Justificant que aquestes factures estan pagades (caixa o banc):

 • Últim rebut del subministrament elèctric.
 • Últim rebut de l'aigua.
 • Últim rebut del gas

6. Últim rebut del servei de manteniment / revisió actualitzada de caldera o escalfador (si s'escau).

7. Butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió vigent - BRIE (en cas que l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica ho requereixi)

8. Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió -CIE (si s'escau). Aquest certificat té una validesa de sis mesos a efectes d'inscripció de la instal·lació. Una vegada inscrita la seva validesa és indefinida mentre no es modifiqui la instal·lació. Es recorda la obligació del titular o el seu representant legal d'efectuar el tràmit de declaració responsable de la instal·lació per tal d'inscriure-la al RITSIC.

9. Certificat d'instal·lacions tèrmiques en els edificis - CITE, que acredita que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (si s'escau). 

10. Últim rebut pagat de l'impost de Béns Immobles(IBI).

11.Una còpia de les claus d'accés a l'habitatge (entrada edifici, entrada habitatge, bústia...)

Observacions

 Tràmit pas a pas

 1. Presentar la sol·licitud (juntament amb la documentació esmentada).
 2. L'Oficina d'Habitatge cercarà un llogater i realitzarà les corresponents visites a l'habitatge.
 3. L'Oficina d'Habitatge revisarà la documentació del llogater i comprovarà que compleixi els requisits.
 4. Es busca una data per a la signatura del contracte d'arrendament.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net