Tràmit amb certificat Sol·licitud d'inici d'obres d'obertura de rases - instal·lacions aèries a la via pública

Aquest tràmit posa en coneixement a l'Ajuntament d'Igualada l'inici de les obres a la via pública, amb la voluntat d'establir una bona comunicació entre l'Ajuntament i els promotors, directors i executors de l'obra, abans, durant i en finalitzar-la.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les companyies de Serveis o els promotors particulars, que disposin de la preceptiva llicència d'obres a la via pública, una vegada vulguin iniciar-les.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Termini:

Una vegada aprovada la llicència d'obres, amb una antelació minima de 15 dies, abans de l'inici d'aquestes.

En el cas d'obres d'urgència necessàries pel restabliment d'un servei, provocades per causes imprevistes, caldrà presentar-lo el següent dia hàbil a l'inici dels treballs.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

Cal disposar obligatòriament d'una llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament d'Igualada.

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de Juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals - ROAS-.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Regalment sobre protecció de la legalitat. 

Observacions

 Tràmit pas a pas:

1- Empleneu l'acta d'inici d'obres, adjunteu i presenteu els documents indicats, si escau.

2- Si és el cas, us contactaran els serveis tècnics municipals, amb una antelació mínima de 7 dies, per:

 • coordinar la mobilitat de la zona;
 • concretar el programa de les obres;
 • coordinar la comunicació de les possibles afectacions als veïns;
 • programar visites amb la direcció de l'obra.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net