Tràmit amb certificat Sol·licitud de finalització d'obres d'obertura de rases - instal·lacions aèries a la via pública

Aquest tràmit posa en coneixement a l'Ajuntament d'Igualada la finalització de les obres a la via pública.

Tramitació

 Qui ho pot sol·licitar?

Les comanyies de Serveis o els promotors particulars, que disposin de la preceptiva llicència d'obres a la via pública, una vegada les hagin finalitzat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Termini:

Un cop finalitzada l'obra.

Quin cost té?

Gratuït.

 

Requisits a complir:

 • Cal disposar obligatòriament d'una llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament d'Igualada.
 • *Haver finalitzat l'obra d'acord amb les condicions de la llicència d'obres concedida.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud de finalització d'obres
 2. Certificat final d'obra
 3. Plànol as-built de les obres
 4. Documentació relativa als controls de qualitat realitzats durant les obres, tals com les fitxes tècniques dels materials utilitzats, resultats de proves de compactació de rases, entre altres.

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals - ROAS-.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Regalment sobre protecció de la legalitat.

Observacions

 Tràmit pas a pas:

 1. Empleneu la sol·licitud de finalització d'obres, adjunteu i presenteu els documents indicats.
 2. Si en el termini d'un mes, des de la recepció d'aquest document de final d'obra, els serveis tècnics municipals no informen el contrari, es considerarà ben rebuda l'obra per part de l'Ajuntament. En cas contrari, es podrà ordenar la restitució total o parcial d'aquell sector que no compleixi amb les condicions de reposició fiades a la llicència.

Garantia de l'obra

El període de garantia de l'obra s'indicarà transcorregut 1 mes des de la recepció del document final d'obra, sempre que no s'hagi informat desfavorablement.

Transcorregut aquest temps, comença el període de garantia de 2 anys, en el qual, el promotor d'aquesta, respondrà de la seva correcta estabilitat, de la qualiltat del paviment, de la seva adherència, de la compactació de les rases, etc., sense perjudici dels vicis ocults.

Dins aquest període de garantia els Serveis Tècnics municipals poden informar sobre l'execució de la fiança si en el termini de 3 mesos el promotor no en realitza la restitució.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net