Tràmit amb certificat Bonificació social de la taxa d’escombraries domèstiques

Aquest tràmit permet gaudir a persones majors de 65 anys o pensionistes, que compleixin els requisits que consten en les Ordenances Fiscals, d'una bonificació social del pagament de la taxa d'escombraries.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 17 de gener al 28 de febrer de 2022.

Com presentar la sol·licitud?

Per presentar la sol·licitud abans s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 1. El/la sol·licitant ha de ser major de 65 anys o pensionista per raó de jubilació, viudetat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa o beneficiaris d'una pensió no contributiva (PNC).
 2. Els membres de la unitat familiar no poden ser titulars en propietat d'altres béns immobles amb una renta imputada superior amb 250€, excepte el propi habitatge.
 3. No sobrepassar els ingressos econòmics que s'assenyalen a continuaciótenint en compte que IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) de l'any 2021 anual és de 6.778,80€ (el càlcul l'IPREM per 12 mensualitats).

Per la reducció del 99% de taxa:

 • Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 1’4 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) aprovat per a l’any 2021.
 • Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.
 • Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2’2 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.

Per la reducció del 50% de la taxa:

 • Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 2’6 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.
 • Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.
 • Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4’5 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.
 
1 membre
2 membres
3 o més membres
Reducció del 99%
9.490,32€
13.557,60€
14.913,36€
Reducció del 50%
17.624,88€
27.115,20€
30.504,60€
 1. No tenir deutes amb l'Ajuntament d'Igualada.

(En tot cas, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que obtinguin totes les persones que, en el Padró Municipal, figuren com a residents de l'habitatge per al qual se sol·licita la bonificació, excepte els percebuts per raó de l'aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència).

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIALMENT:

 1. Instància   expressa,  de bonificació social de la taxa d'escombraries domèstiques.
 2. DNI o NIE del sol·licitant i fotocòpia del DNI o NIE de cada persona empadronada en el domicili pel qual se sol•licita la bonificació de la taxa d’escombraries, per fer les consultes de dades corresponents que s’estableixen en aquestes bases.
 3. Imprès d'autorització per realitzar la bonificació de la taxa d'escombraries.

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTICAMENT:

 1. Còpia escanejada de l'imprès d'autorització per realitzar la bonificació de la taxa d'escombraries (Veure apartat "Impresos")
 2. Còpia escanejada del DNI o NIE de cada persona empadronada en el domicili pel qual se sol·licita la bonificació de la taxa d'escombraries, per fer les consultes de dades corresponents que s'estableixen en aquestes bases.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu i signeu la sol·licitud i presenteu-la a l'Ajuntament de manera presencial o telemàtica.
2. L'Ajuntament procedirà a resoldre la vostra sol·licitud.
3. En cas que la resolució sigui estimatòria la bonificació s'aplicarà directament sent d'aplicació en l'exercici següent a aquell en què s'hagi demanat el benefici fiscal a no ser que la sol·licitud s'hagi fet abans de la finalització del termini voluntari de recaptació.

En tot cas, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que obtinguin totes les persones que, en el Padró Municipal, figuren com a residents de l'habitatge per al qual es sol·licita la bonificació, excepte els percebuts per raó de l'aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net