Tràmit amb certificat Comunicació notarial per transmissió de finques

Aquest tràmit permet la comunicació a l'Ajuntament per part dels notaris, dels documents que continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, a excepció dels actes d'última voluntat, i també comunicació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de signatures.

AQUEST TRÀMIT ÉS ÚNIC I EXCLUSIU PER NOTARIS, PER PRESENTAR LA LIQUÍDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DEL TERRENY DE NATURALESTA URBANA CLICAR AQUÍ

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els notaris degudament acreditats/des.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

  • Telemàtic


    El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

  1. Escriptura o document privat que contingui el fet, acte o negoci jurídic que posi de manifest la realització del fet imposable.

Normativa

  • Article 110.7 del text refós de la Llei Reguladors de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Observacions

Tràmit pas a pas:

  1. Presenteu la comunicació vía telemàtica i adjuntar l'escriptura.
  2. La comunicació es trasllada al servei corresponent.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net