Tràmit amb certificat Bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI), als immobles d’ús residencial on s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar

Aquest tràmit permet al titular d’un immoble d’ús residencial situat a Igualada, on s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar per a produir electricitat (energia solar fotovoltaica) d’autoconsum o per produir aigua calenta sanitària (sistemes híbrids de fototèrmia) i que compleixin amb els requisits fixats en l’ordenança fiscal municipal reguladora de l’IBI, gaudir d’una bonificació d’aquest impost durant, com a màxim, els 5 anys impositius següents a la instal·lació.

Quina quantitat de l’IBI  es bonifica?

La bonificació a percebre variarà en funció de la inversió, essent d’aplicació els criteris següents:

 • Per a immobles amb instal·lació d’autoconsum no compartit es gaudirà d’una bonificació màxima del 50% de la quota íntegra del I’IBI, amb un límit de 400 € anuals. Les bonificacions acumulades durant els 5 anys no podran ser superiors al 50% de l’ import de la inversió (IVA exclòs).
 • Per a immobles amb instal·lacions d’autoconsum compartit es gaudirà d’una bonificació màxima del 50% de la quota íntegra del I’IBI, amb un límit de 500 € anuals. Les bonificacions acumulades durant els 5 anys no podran ser superiors al 60% de l’ import resultant de multiplicar el cost total de la inversió (IVA exclòs) amb el corresponent coeficient fix de repartició.

La inversió sobre la qual s’aplicarà la bonificació tindrà en compte el cost dels elements que integren la instal·lació (plaques fotovoltaiques, suports, inversors, cablejat, elements d’acumulació d’energia...) i els honoraris dels professionals, instal·ladors elèctrics, que la col·loquen.

No s’aplicarà bonificació sobre les despeses de manteniment de la instal·lació. Tampoc serà d’aplicació la bonificació quan:

 • La instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar per a produir electricitat o aigua calenta sanitària sigui obligatori d’acord amb normatives i/o ordenances específiques.
 • La instal·lació es projecti en edificis fora d’ordenació o amb volum disconforme amb el planejament vigent.
 • La instal·lació no compleixi amb la ITC-BT-04 Documentació i posada en servei de les instal·lacions, segons el Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió, quan sigui d'aplicació.
 • La persona sol·licitant no estigui al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament d’Igualada.
 • L' Ajuntament no pugui comprovar les peticions de bonificació rebudes i el bon funcionament i correcte estat de les instal·lacions.
 • S’hagi rebut una subvenció de l’Ajuntament d’Igualada per a la mateixa instal·lació. A aquest efecte, a l’hora de sol·licitar la bonificació, la persona interessada haurà de declarar les subvencions rebudes per aquest concepte i l’import de les mateixes.

Requisits a complir:

 • La instal·lació de l’energia solar per a produir electricitat (energia solar fotovoltaica) d’autoconsum o per produir aigua calenta sanitària (sistemes híbrids de fototèrmia), en el moment de presentació de la sol·licitud, no superi 1 any d’antiguitat.
 • L’immoble estigui situat a un màxim de 500 metres de la ubicació on s’instal·lin els sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar.
 • Que l’Ajuntament hagi acceptat la comunicació d’obra o, en el seu cas, hagi atorgat llicència per a la instal·lació.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da; i que hagin instal·lat en l’immoble gravat amb l’IBI,sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar per a produir electricitat (energia solar fotovoltaica) d’autoconsum o per produir aigua calenta sanitària (sistemes híbrids de fototèrmia), i compleixi els requisits assenyalats més endavant.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 31 de desembre de l’any anterior en què es pretén aplicar.

Com es tramita la sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se presencialment a les nostres oficines de registre, demanant CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50 o bé per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.

El tràmit està dissenyat per funcionar mitjançant el navegador Internet Explorer (versió 11 o superior). L'ús d'altres navegadors d'internet del mercat no garanteix el seu funcionament.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

MOLT IMPORTANT: a la Instància s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

 1. Original del DNI o NIE del sol·licitant, en cas d'optar per la tramitació presencial.
 2. El projecte o memòria tècnica, amb especificacions tècniques de la instal·lació.
 3. Còpia compulsada o factures signades digitalment en cas d'optar per la tramitació telemàtica, de les factures acreditatives de la inversió realitzada amb detall dels elements que integren la instal·lació i cost d’instal·lació.
 4. Declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió davant l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, quan s’escaigui.
 5. Fotografies de la instal.lació finalitzada.
 6. L’Ajuntament podrà demanar altra documentació que cregui d’interès complementària, per determinar el compliment dels requisits.

*La manca d'aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s'entendrà com a desestimament de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament d'Igualada i ens vinculats dependents.
 • La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local, en especial la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
 • El Reglament orgànic de l'Ajuntament, les Bases d'execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Ordenances fiscals reguladores de l'Impost sobre béns immobles

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 2. Un cop revisada la documentació presentada, en el cas que manqui algun document, es requerirà.
 3. L'Ajuntament us notificarà per correu certificat o per notificació electrònica, si heu escollit aquesta opció, la resolució de la vostra sol·licitud.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net