Tràmit amb certificat Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda; un document que dóna facilitats al seu titular a l’hora d’aturar o estacionar el vehicle en el qual realitza el seu desplaçament.

La targeta d'aparcament és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament; la targeta contempla les tres submodalitats següents:

 1. Titular conductor del vehicle
 2. Titular no conductor
 3. Targeta provisional per malalties d'extrema gravetat

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l'Ajuntament d'Igualada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït:

Requisits a complir:

La persona sol·licitant haurà d'estar empadronada a Igualada i caldrà trobar-se en un dels supòsits següents:

En el cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a:

 • Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat.
 • Tenir el permís de conduir en vigor.

En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:

 • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
 • Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'Informe emès pel Centre d'Atenció a Discapacitats.
 • Persones majors de 3 anys amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic del Centre d'Atenció a Discapacitats.

En el cas de sol·licitar la targeta provisional:

 • Presentar mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat.
 • Les condicions personals i de salut no li permet tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament.
 • La mobilitat reduïda es assimilable al barem de mobilitat de la volaració de la discapacitat, d'acord amb la normativa aplicable.

Com es tramita la sol.licitud? 

La tramitació de la sol·licitud es pot realitzar tant presencialment com telemàticament, mitjançant el formulari de tramitació que s'ha habilitat, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar , per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  C/Trinitat,12, 2a planta (Espai 2)
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00

Documentació que cal aportar

A) Si el sol·licitat és per a conductor/a, caldrà aportar la documentació següent:

 1. Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial adjunt a l'apartat "Impressos").
 2. Dues fotografies carnet de la persona titular.
 3. Fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del NIE, en cas que la persona sigui estrangera.
 4. Documentació que acrediti la representació si escau.
 5. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat que expedeix el CAD de la Direcció General de Protecció Social (antic Institut d'Assistència i Serveis Socials) que acrediti que supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir. 

B) En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:

 1. Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial adjunt a l'apartat "Impressos").
 2. Dues fotografies carnet de la persona titular.
 3. Fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del NIE, en el cas que la persona interessada sigui estrangera.
 4. Documentació que acrediti la representació, si escau.
 5. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat que expedeix el CAD de la Direcció General de Protecció Social (antic Institut d'Assistència i Serveis Socials) que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a la targeta.
 6. Documentació que acrediti la representació legal de la persona titular, en el cas que aquesta sigui menor d'edat o estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare. 
B) En el cas de sol·licitar la targeta provisional:
 1. Cal emplenar la sol·licitud oficial i l'informe mèdic, disponible a l'apartat "Impressos". L'informe mèdic haurà de ser degudament emplenat i signat pel metge/metgessa dels serveis públics.
 2. Dues fotografies carnet de la persona titular. 
En cas de presentació telemàtica, caldrà aportar la documentació requerida, escanejada, en algun dels formats admesos.

Normativa

OBLIGACIONS:

 • Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què es circula.
 • Usar la targeta de manera personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
 • Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la ni manipular-la).
 • Comunicar als ajuntaments corresponents el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure a un altre municipi.
 • Lliurar la targeta a l’ens local responsable en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
 • Comunicar a l’ens local responsable la pèrdua o el robatori de la targeta i sol·licitar-ne un duplicat. Cal adjuntar còpia de la denúncia feta als cossos de seguretat (Policia Local o Mossos d'Esquadra).
 • Sol·licitar només una targeta d’una única modalitat.

Es considera ús fraudulent: a) Emprar la targeta d’aparcament en absència de la persona titular b) Emprar-la amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original c) Reproduir o comercialitzar la targeta (art. 52 de la Llei 13/2014).

L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és una infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014)

Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 de la Llei 13/2014).

Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d’un document públic (art. 392 del Codi Penal).

NORMATIVA

 • Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).
 • Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
 • Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE de 3 de març de 2008.
 • Ordenances municipals de cada localitat.

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent a l'Espai Cívic Centre ó bé realitzeu la tramitació en línea.
2. Si la documentació és correcta, l'àmbit responsable emetrà el distintiu corresponent.
3. L'Ajuntament trucarà a la persona interessada per notificar-li que ja pot venir a buscar la targeta.

VALIDESA

El termini de validesa màxim de la targeta és de 10 anys, a excepció dels casos següents:

 • Targeta provisional: la validesa no pot ser superior a la data de finalització del periode de qualificació provisional.
 • Targeta conductor/a: la data de validesa es condiciona a la del permís de conduïr.
 • Targeta no conductor/a: l'Ajuntament pot establir un període inferior, segons l'article 8 del Decret 97/2002.
 • Altres circumstàncies.

RENOVACIONS

 • Per a la renovació de la targeta s'ha de seguir el mateix procediment que per a l'atorgament de la targeta inicial.
 • En cas que la sol.licitud es presenti dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagi finalitzat la vigència de l’ultima targeta emesa, s’entendrà que subsisteix aquesta vigència fins a la resolució del corresponent procediment de renovació.
 • En tot cas, per renovar la targeta d’estacionament és imprescindible que el titular mantingui els requisits exigits per al seu atorgament (article 10 del RD 1056/2014).

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net