Tràmit amb certificat Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda; un document que dóna facilitats al seu titular a l’hora d’aturar o estacionar el vehicle en el qual realitza el seu desplaçament.

La targeta d'aparcament és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament; la targeta contempla les tres submodalitats següents:

 1. Titular conductor del vehicle
 2. Titular no conductor
 3. Targeta provisional per malalties d'extrema gravetat

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l'Ajuntament d'Igualada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït:

Requisits a complir:

La persona sol·licitant haurà d'estar empadronada a Igualada i caldrà trobar-se en un dels supòsits següents:

En el cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a:

 • Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat.
 • Tenir el permís de conduir en vigor.

En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:

 • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
 • Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'Informe emès pel Centre d'Atenció a Discapacitats.
 • Persones majors de 3 anys amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic del Centre d'Atenció a Discapacitats.

Com es tramita la sol.licitud? 

La tramitació de la sol·licitud es pot realitzar tant presencialment com telemàticament, mitjançant el formulari de tramitació que s'ha habilitat, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar , per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  C/Trinitat, 12
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00

Documentació que cal aportar

A) Si el sol·licitat és per a conductor/a, caldrà aportar la documentació següent:

 1. Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial adjunt a l'apartat "Impressos").
 2. Dues fotografies carnet de la persona titular.
 3. Fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del NIE, en cas que la persona sigui estrangera.
 4. Documentació que acrediti la representació si escau.
 5. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat que expedeix el CAD de la Direcció General de Protecció Social (antic Institut d'Assistència i Serveis Socials) que acrediti que supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir. 

B) En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:

 1. Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial adjunt a l'apartat "Impressos").
 2. Dues fotografies carnet de la persona titular.
 3. Fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del NIE, en el cas que la persona interessada sigui estrangera.
 4. Documentació que acrediti la representació, si escau.
 5. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat que expedeix el CAD de la Direcció General de Protecció Social (antic Institut d'Assistència i Serveis Socials) que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a la targeta.
 6. Documentació que acrediti la representació legal de la persona titular, en el cas que aquesta sigui menor d'edat o estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare. 

Normativa

OBLIGACIONS:

 • Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què es circula.
 • Usar la targeta de manera personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
 • Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la ni manipular-la).
 • Comunicar als ajuntaments corresponents el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure a un altre municipi.
 • Lliurar la targeta a l’ens local responsable en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
 • Comunicar a l’ens local responsable la pèrdua o el robatori de la targeta i sol·licitar-ne un duplicat. Cal adjuntar còpia de la denúncia feta als cossos de seguretat (Policia Local o Mossos d'Esquadra).
 • Sol·licitar només una targeta d’una única modalitat.

Es considera ús fraudulent: a) Emprar la targeta d’aparcament en absència de la persona titular b) Emprar-la amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original c) Reproduir o comercialitzar la targeta (art. 52 de la Llei 13/2014).

L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és una infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014)

Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 de la Llei 13/2014).

Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d’un document públic (art. 392 del Codi Penal).

NORMATIVA

 • Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).
 • Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
 • Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE de 3 de març de 2008.
 • Ordenances municipals de cada localitat.

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent a l'Espai Cívic Centre ó bé realitzeu la tramitació en línea.
2. Si la documentació és correcta, l'àmbit responsable emetrà el distintiu corresponent.
3. L'Ajuntament trucarà a la persona interessada per notificar-li que ja pot venir a buscar la targeta.

VALIDESA

El termini de validesa màxim de la targeta és de 10 anys, a excepció dels casos següents:

 • Targeta conductor/a: la data de validesa es condiciona a la del permís de conduïr.
 • Targeta no conductor/a: l'Ajuntament pot establir un període inferior, segons l'article 8 del Decret 97/2002.
 • Altres circumstàncies.

RENOVACIONS

 • Per a la renovació de la targeta s'ha de seguir el mateix procediment que per a l'atorgament de la targeta inicial.
 • En cas que la sol.licitud es presenti dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagi finalitzat la vigència de l’ultima targeta emesa, s’entendrà que subsisteix aquesta vigència fins a la resolució del corresponent procediment de renovació.
 • En tot cas, per renovar la targeta d’estacionament és imprescindible que el titular mantingui els requisits exigits per al seu atorgament (article 10 del RD 1056/2014).

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net