Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, que és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent. La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament.

Hi ha tres modalitats:
- Targeta per a persones conductores
- Targeta per a persones no conductores
- Targeta per a transport col·lectiu

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l'Ajuntament d'Igualada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït:

Requisits a complir:

La persona haurà d'estar empadronada a Igualada i caldrà trobar-se en un dels tres supòsits següents:

 • En el cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a:
  • Tenir més de 18 anys.
  • Superar el barem de mobilitat.
  • Tenir el permís de conduir.
 •  En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:
  • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
  • Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
  • Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 •  En el cas de sol·licitar la targeta per a transport col·lectiu:
  • Cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu el botó tramitar

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  C/Trinitat,12, 2a planta (Espai 2)
  08700 IGUALADA

  Dilluns, dimecres i divendres

  de les 9:00 a les 13:00 h

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
Persona conductor/a i per a no conductor/a: Document 2 i 3.
Persona conductor/a : Document 4.
Persona no conductor/a: Document 5.
Es demana la targeta d'aparcament de transport col·lectiu: Document 6 i 7.

1. Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda(emès per l'ICASS).

3. Dues fotografies carnet de la persona titular.

4. Permís de conduir.

5. Documentació que acrediti la representació legal de la persona titular, en el cas que aquesta sigui menor d'edat o estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.

6. Permís de circulació del vehicle. 

7. Fitxa tècnica del vehicle.
 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 971/1999, de 23 de desembre, de procediment per el reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.
 • Recomanació de la Unió Europea 2008/205/CE de 3 de març de 2008.
   

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
2. Si la documentació és correcta, l'àmbit responsable emetrà el distintiu corresponent.
3. L'Ajuntament trucarà a la persona interessada per notificar-li que ja pot venir a buscar la targeta.

El termini de validesa de la targeta és de 10 anys.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net