Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda; un document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

La targeta d'aparcament és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament; la targeta contempla les tres submodalitats següents:

 1. Titular conductor del vehicle
 2. Titular no conductor
 3. Targeta provisional per malalties d'extrema gravetat

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l'Ajuntament d'Igualada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït:

Requisits a complir:

La persona sol·licitant haurà d'estar empadronada a Igualada i caldrà trobar-se en un dels supòsits següents:

En el cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a:

 • Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat.
 • Tenir el permís de conduir.

En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:

 • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
 • Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'Informe emès pel Centre d'Atenció a Discapacitats.
 • Persones majors de 3 anys amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic del Centre d'Atenció a Discapacitats.

En el cas de sol·licitar la targeta provisional:

 

Com es tramita la sol.licitud? 

La tramitació de la sol·licitud es pot realitzar tant presencialment com telemàticament, mitjançant el formulari de tramitació que s'ha habilitat, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar , per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  C/Trinitat,12, 2a planta (Espai 2)
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00

Documentació que cal aportar

A) Si el sol·licitat és per a conductor/a, caldrà aportar la documentació següent:

 1. Sol·licitud (cal empelenar l'instància adjunta a l'apartat "Impressos").
 2. Dues fotografies carnet de la persona titular.
 3. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de discapacitat.
 4. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir.

B) En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:

 1. Sol·licitud (cal empelenar l'instància adjunta a l'apartat "Impressos").
 2. Dues fotografies carnet de la persona titular.
 3. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de discapacitat.
 4. Documentació que acrediti la representació legal de la persona titular, en el cas que aquesta sigui menor d'edat o estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.

B) En el cas de sol·licitar la targeta provisional:

 

 En cas de presentació telemàtica, caldrà aportar la documentació requerida, escanejada, en algun dels formats admesos.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 971/1999, de 23 de desembre, de procediment per el reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.
 • Recomanació de la Unió Europea 2008/205/CE de 3 de març de 2008.

- L'ús fraudulent d'una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és sancionable des de 301 euros fins als 6000 (Es recomana la consulta exhaustiva dels drets i obligacions de la targeta, document annexat al apartat "Impressos"). 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent a l'Espai Cívic Centre ó bé realitzeu la tramitació en línea.
2. Si la documentació és correcta, l'àmbit responsable emetrà el distintiu corresponent.
3. L'Ajuntament trucarà a la persona interessada per notificar-li que ja pot venir a buscar la targeta.

El termini de validesa de la targeta és de 10 anys.

 

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net