Tràmit amb certificat Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per Sant Jordi

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per l'ocupació de la via pública per a la instal·lació de parades de llibres i roses.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 25 de març de 2023 llibreries i floristeries.

Fins el dia 31 març de 2023 per entitats.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Si el sol·licitant és una persona física (autònom) pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet.

Si el sol·licitant és una empresa o entitat sense ànim de lucre, ha de fer la tramitació per internet, mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

EMPRESES
a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.
b ) Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
a ) Amb el certificat digital propi de l'entitat.
b ) Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

PARTICULARS:
a ) Presencialment al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada.
b ) Amb el certificat digital personal.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir: 

 • Llibreries i floristeries d'Igualada donades d'Alta d'Activitats.
 • Entitats i associacions sense ànim  de lucre d'Igualada inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

 •  Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que representi.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Ordenança de les persones, els bens i la tinença d'animals domèstics.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni del ens locals.

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Omplir degudament la sol·licitud i presentar-la al registre d'entrada de l'Ajuntament, si la tramitació es fa de forma presencial, ó bé tramitar la sol·licitud online (la presentació electrònica és obligatòria en el cas de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris).
 2. L'Ajuntament atorgarà o denegarà l'autorització segons es compleixin els requisits.
 3. Ens cas d'aprovació es notificarà als interessats.

L'Ajuntament convocarà a les llibreries i floristeries a una reunió prèvia al dia de Sant Jordi.
La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic. 

Les entiats i associacions sense ànim de lucre tindran una superfície màxima de parada de 3x3 metres.          

No es podrà facilitar materials a les entitats i associacions sense ànim de lucre.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net