Tràmit amb certificat Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir la targeta d'aparcament de vehicles adaptats, destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
 • És el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat, que superin el barem de mobilitat, per efectuar les accions d’entrada i sortida del vehicle, tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació, comptant, si cal, amb el suport de la persona que els condueixi.
 • És personal i intransferible. No obstant això, els drets que atorga la targeta són d’aplicació als vehicles adaptats de titularitat de la persona física o jurídica titular de la targeta, independentment de quina sigui la persona que els condueixi.
 • Tindrà validesa a tots els municipis de Catalunya, resta de l'Estat Espanyol i estats membres de la Unió Europea.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones, entitats o empreses d'Igualada, titulars de vehicles adaptats destinats al transport de persones amb discapacitat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

Ser persona física o jurídica titular de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat.

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

EMPRESES

 • Amb el certificat digital propi de l'empresa.
 • Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

 • Amb el certificat propi de la entitat.
 • Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
 • Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

Els sistemes de signatura admesos són:

 • DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR. 

 

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

 • Dades identificatives de la persona, empresa o entitat en expressió del seu NIF/CIF i correu electrònic el es volen rebre els avisos de les comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud.
 • Còpia escanejada del permís de circulació del vehicle.
 • Còpia escanejada de la fitxa tècnica del vehicle.

 

Normativa

OBLIGACIONS:

 • Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què es circula.
 • Usar la targeta exclusivament pel vehicle autoritzat.
 • Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la ni manipularla).
 • Comunicar als ajuntaments corresponents el canvi de localitat, en cas que la persona física o jurídica titular es traslladi a un altre municipi.
 • Lliurar la targeta a l’ens local responsable en cas que la persona física o jurídica titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
 • Comunicar a l’ens local responsable la pèrdua o el robatori de la targeta i sol·licitar-ne un duplicat. Cal adjuntar còpia de la denúncia feta als cossos de seguretat (Policia Local o Mossos d'Esquadra).
 • Sol·licitar només una targeta d’una única modalitat.

Es considera ús fraudulent: a) Emprar la targeta d’aparcament en un altre vehicle diferent a l'autoritzat b) Emprar-la amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original c) Reproduir o comercialitzar la targeta (art. 52 de la Llei 13/2014).

L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és una infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014)

Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 de la Llei 13/2014).

Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d’un document públic (art. 392 del Codi Penal).

NORMATIVA

 • Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).
 • Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
 • Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE de 3 de març de 2008.
 • Ordenances municipals de cada localitat.

 

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud amb la documentació requerida adjuntada.
 2. Un cop revisada la documentació presentada, si aquesta no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona/entitat/empresa sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim de 10 dies. Si no ho fa, s'entendrà com a desistiment de l'entitat sol.licitant de la seva petició.
 3. La resolució de concessió o denegació de la targeta d’aparcament es dictarà en el termini màxim de quatre mesos, i es notificarà de forma expressa a la persona/entitat/empresa que ha formulat la sol.licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avis a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació. 
 4. Transcorregut el termini màxim de resolució sense que s’hagi notificat la resolució del procediment, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

 

VALIDESA

El termini de validesa de la targeta és de 10 anys. 

RENOVACIONS:

Per a la renovació de la targeta s'ha de seguir el mateix procediment que per a l'atorgament de la targeta inicial.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net