Tràmit informatiu Baixa en el padró municipal d'habitants

Aquest tràmit permet la baixa en el padró municipal d'habitants a petició de la part interessada, es tracta d'un tràmit excepcional i d'urgència. Ordinàriament es realitza d'ofici per part de l'Ajuntament un cop notificat el nou empadronament(o defunció) per l'Institut Nacional d'Estadística.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

  • Ser major d'edat.
  • Justificar raons excepcionals i d'urgència.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:     
        Per emigració a un altre municipi: Document 2.
        Per defunció: Document 3.
        Persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol: Document 4.
        Persones amb nacionalitat espanyola que se'n van a viure a l'estranger: Document 5. 
       

1. Original del document d'identitat (DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport, NIE o carnet de conduir).

2. Volant d'alta al padró del municipi de destí.

3. Certificat de defunció o bé diligència en el llibre de família.

4. Document de compareixença a les oficines municipals.

5. Document d'alta del Consolat d'Espanya del país de destí el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE.

Normativa

  • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol.
  • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
  • Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb relació amb el padró Municipal.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta es procedirà a la baixa al Padró Municipal d’Habitants.

La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per emigració a un altre municipi o per defunció es realitza a partir de les comunicacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme l'àmbit del Padró Municipal d'Habitants. L'Ajuntament pot efectuar baixes padronals d'ofici si detecta que hi ha persones empadronades en un domicili i realment no hi resideixen.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net