Tràmit amb certificat Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència)

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l'empadronament d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència amb anterioritat), de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge, d'una persona difunta que residia en un domicili o de les persones que han viscut en un domicili al mateix temps que l'interessat, d'acord amb les dades que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

4,65 €

Requisits a complir:

 • Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Termini d'entrega:

 • L'entrega del  certificat no és al moment,  es podrà venir a recollir el certificat al cap de 3 dies (no cal que vingui l'interessat, pot venir una altra persona però amb la documentació que l'identifica).

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

 • Telefònic
  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Ajuntament d'Igualada

  93 803 19 50


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

El document a aportar en tots els casos és: Document 1.
En cas que es tracti del supòsit de persones  difuntes, cal aportar la documentació complementària següent: Document 2.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE/passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificat de defunció i DNI del difunt.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb relació amb el padró Municipal

Observacions

Tràmit pas a pas:

Pot optar per les següents vies de tramitació:

a) Presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada.

b) Fer la sol·licitud telemàtica mitjançant "tramitar amb certificat" amb el certificat digital personal.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

c) També es pot sol·licitar el tràmit per telèfon: 93 803 19 50.

2. L'Ajuntament expedirà el certificat d'empadronament (l'entrega del tràmit no és al moment).

3. Al cap de tres dies anar a l'Ajuntament a recollir el certificat amb la documentació corresponent. 

 

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net