Tràmit amb certificat Declaració responsable en matèria de salut alimentària - FUE

Aquest tràmit permet presentar la declaració responsables d'inici d'activitats per als establiments que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o lliurament in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats i els que subministrin, com a activitat marginal, a altres establiments dins la unitat sanitària local, zona de salut o territori.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

La Declaració Responsable és gratuïta.

S'ha de pagar la taxa d'obertura en aquells casos que sigui necessari.

Requisits a complir

1. Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries dels establiments alimentaris.

2. Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.

3. Haver obtingut la llicència d’activitats de l’establiment si està subjecte a aquest règim.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  CENTRE CÍVIC NORD
  Servei de Sanitat i Salut Pública
  C/Sant Martí de Tous, 8
  08700 IGUALADA

  Dilluns i dijous, de les 8 a les 15h

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments alimentàris.

3. Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments.

4. Documentació acreditativa de disposar dels plans d'autocontrol de l'establiment.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els establiments minoristes.
 • Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.
 • Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.
 • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública (DOGC núm 5495, del 30/10/2009). 
 • Decret 20/2007, de 23 de gener, pel qual es dicten normes específiques en matèria de seguretat i de qualitat agroalimentària per als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural (DOGC núm. 4807, del 25/01/2007).
 • Llei 15/1990, del 9 de juliol d'Ordenació Sanitària a Catalunya (DOGC núm. 1324, del 30/07/1990).
 • Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen les normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida

2. L’Ajuntament realitzarà la inspecció de l’establiment.

La declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris, manifesta expressament que:

 • Compleix els requisits establerts en la normativa vigent
 • Són certes totes les dades que es comunica a l'activitat
 • Es té el compromís de mantenir el seu compliment  de comunicar qualsevol canvi que es produeixi.

Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà 10 dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net