Tràmit amb certificat Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini

No n’hi ha, sempre abans de començar l’activitat.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 260,80 €.

Pagament

A pagar a l’entitat bancària.

Requisits a complir

1. Cal obtenir informe urbanistic, abans de formalitzar la comunicacio previa ambiental quan es vol utilizar per un us concret edificacions existents construides sense un us especific. - Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública-

2. La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si s’escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries.

3. Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

4. Disposar d’una certificació lliurada pel tècnic competent que, si escau, ha de ser el director o directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.

5. Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos en què l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.

6. Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

7. Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

8. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si s’escau.

9. El nom de l'establiment que figuri en el rètol ha de ser redactat, com a mínim, en català, de conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

10. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Sol·licitud de comunicació prèvia ambiental

3. Projecte bàsic i/o memòria ambiental.

4. Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assumibles. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.

5. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic.

6. Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

7. Memòria sanitària per duplicat, en cas de tractar-se d'un establiment alimentari.

8. Certificació lliurada pel tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.

9. Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

10. Si s'escau, certificació emesa per l'entitat col·laboradora de l'Administració ambiental, en virtut de la incidència específica de l'activitat en el medi ambient (emissions a l'atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o a la caracterització de determinats residus), d'acord amb el desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009.

11. Separata d’abocaments a xarxes de clavegueram, en cas de les activitats compreses en les seccions C, D i E de la CCAE, o siguin potencialment contaminants, o bé, que generin abocaments superiors als 6.000 m3/any.

12. L’informe i la certificació de l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis si les activitats o els edificis estan inclosos en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, si s’escau.

13. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

14. Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

 • En el cas que la presentació de la comunicació sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu l’imprès de comunicació prèvia, acompanyat dels documents requerits.

2. Pagueu la taxa corresponent.

3. Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.

4. L'Ajuntament procedirà a comprovar, mitjançant una inspecció, el compliment dels requeriments inherents a l'activit.

Termini de resolució

Efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars.

Més informació

La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net