Tràmit amb certificat Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats - FUE

Aquest tràmit permet sol·licitar l'informe urbanístic que acredita la compatibilitat d'una activitat i l'establiment on es vol exercir amb el règim d'ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i suficiència dels subministraments públics que exigeix l'activitat.

- En el cas de les activitats sotmeses al règim d'espectacles públics i activitats recreatives, aquest informe s'ha d'adjuntar, o bé, indicar la data de la seva emissió si la llicència o comunicació és de competència municipal, en els següents casos:

 • La sol·licitud d’autorització de la Generalitat d’establiments oberts al públic de règim especial.  
 • La sol·licitud de  llicència municipal per a l’obertura d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives. En els casos en els quals es requereix la llicència municipal, l’informe urbanístic s’emetrà d’ofici durant la tramitació, sens perjudici que potestativament el titular el pugui demanar amb caràcter previ.
 • Les comunicacions prèvies d'establiments oberts al públic.

- En el cas de les activitats sotmeses a règim d'intervenció de prevenció i control ambiental, s'ha d'adjuntar aquest informe, o bé indicar la data de la seva emissió si la llicència o comunicació és de competència municipal, en els següents cassos:

 • La sol·licitud d'autorització ambiental (Annex I Llei 20/2009)
 • La sol·licitud de la llicència ambiental (Annex II Llei 20/2009)
 • Les comunicacions prèvies ambientals (Annex III Llei 20/2009)
 • La consulta sobre si una  activitat s'ha de subjectar al procediment de declaració d'impacte ambiental. 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini

No n’hi ha

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 60,70 € en el moment d’iniciar el tràmit.

Pagament

A pagar a l’entitat bancària.

Requisits a complir

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Sol·licitud d’informe urbanístic.

3. Memòria descriptiva de l'activitat, signada per un tècnic competent on constin: les característiques principals de l'establiment (superfícies, maquinària...); breu descripció dels vectors ambientals: aire, residus, aigua, soroll; la determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i subsòl; així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i suficiència dels serveis municipals.

4. Plànol de planta de l'establiment.

5. Plànol d'emplaçament, d'acord amb el Pla General d'Ordenació, grafiant l'immoble on està situat l'establiment.

6. Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

7. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Pla General d’Ordenació d’Igualada.
 • Ordenança reguladora dels establiments de concurrència pública.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats.

2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra petició.

3. L'àmbit corresponent emetrà l'informe urbanístic.

Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes, tret dels supòsits en què aquest s’hagi d’emetre en la comunicació prèvia, que el termini serà de vint dies.

Altra informació d'interès

La resolució establira, a tenor de les circumstàncies concretes de l'activitat, el termini de caducitat de l'informe, que serà d'un mínim de 6 mesos i un màxim de 2 anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net