Tràmit amb certificat Comunicació de canvi de titularitat d'activitats ambientals (Annex II i Annex III) - FUE

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat inclosa en els annexos II i III de la Llei 20/2009, que disposa de comunicació ambiental o llicència ambiental prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini

La comunicació ha d’efectuar-se en el termini màxim d’un mes a partir de la transmissió.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals:

·         Activitat de l’annex II i III: 130,35 €.

·         Activitat recreativa o espectacle públic: 260,80 €.

Pagament

A pagar a l’entitat bancària

Requisits a complir

1. El titular transmetent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

2.Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest àmbit.

3.Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de les persones interessades (física-DNI/NIE), el titular actual i la persona a qui es transmet, o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Document de comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats.

3. Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l’activitat.

4. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si escau.

5.Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

 • En el cas que la presentació de la comunicació sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança sobre el soroll i les vibracions.
 • Ordenança reguladora dels establiments de concurrència pública.

 

Observacions

Tràmit pas a pas

1.Presenteu l’imprès de comunicació, acompanyat els documents requerits.

2.Transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació, si no s’ha notificat que la transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç.

3.Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics derivades de les llicències o les autoritzacions són assumides pels titulars nous.

Eficàcia de la comunicació

Un cop transcorregut el termini d’un mes, o bé dos mesos en el cas de les activitats recreatives, des de la comunicació, si no s’ha notificat que la transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç.

Altra informació d'interès

1. No es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats. 

2. Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

3. En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vinculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

4. Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net