Tràmit amb certificat Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic - FUE

Aquest tràmit permet a l’interessat posar en coneixement de l’Ajuntament d'Igualada l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica en un establiment, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica; i, hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístic, inclosos els habitatges d’ús turístic (HUT), els quals es comuniquen amb un formulari que trobareu aquí.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot presentar?

Durant tot l'any.

Termini

La comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les intal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 260,80 €.

En cas de canvi de titularitat 130,35 €.

Es concedirà una bonificació del 95% de la quota d’aquesta taxa per als establiments comercials en què la seva superfície de venda no superi els 75 m2.

Pagament

L'Ajuntament lliurarà el full d'autoliquidació de l'import a satisfer, que s'haurà de fer efectiu, de manera immediata, a una de les entitats bancàries de les que figuren en el full d'autoliquidació.

Requisits a complir

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model en apartat Impresos.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.)
 • Disposar de tots els títols habilitants, necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el quadre en l'apartat Documents.
 • El nom de l'establiment que figuri en el rètol ha de ser redactat, com a mínim, en català, de conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüistica.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Model de comunicació d'inici d'activitats en un establiment amb certificat tècnic.
 3. Certificat tècnic, segons model normalitzat (veure apartat Impresos), per la posada en funcionament d'activitat o modificació substancial, sotmesa a Comunicació (excepte en el cas de les parades del Mercat de la Masuca).
  • En el cas de les parades del Mercat de la Masuca s'ha d'aportar: Certificació o inscripció de la instal·lació elèctrica de la parada/es realitzada per l'empresa instal·ladora i/o instal·lador autoritzat.
 4. Declaració en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011.
 • En el cas que la presentació de la declaració sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

Observacions

Condicions jurídiques de la comunicació:

Les comunicacions presentades d'acord amb el que stableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finetreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. la presentació de la comunicació faculta l'Administració per verificar les dades que s'hi contenen.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu el Model de comunicació.
2. Pagueu la taxa corresponent.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net