Tràmit amb certificat Declaració responsable d'obertura d'activitats innòcues - FUE

Aquest tràmit permet a l’interessat posar en coneixement de l’Ajuntament d'Igualada l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; i, declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot presentar?

Durant tot l'any.

Termini

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 227,96 €.

En cas de canvi de titularitat 113,93 €.

Es concedirà una bonificació del 95% de la quota d’aquesta taxa per als establiments comercials en què la seva superfície de venda no superi els 75 m2.

Pagament

L'Ajuntament lliurarà el full d'autoliquidació de l'import a satisfer, que s'haurà de fer efectiu, de manera immediata, a una de les entitats bancàries de les que figuren en el full d'autoliquidació.

Requisits a complir

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Model de declaració responsable.
 3. Disposar del certificat tècnic per la posada en funcionament d'activitat o modificació substancial, sotmesa a Declaració responsable (excepte en el cas de les parades del Mercat de la Masuca).
  • En el cas de les parades del Mercat de la Masuca s'ha d'aportar: Certificació o inscripció de la instal·lació elèctrica de la parada/es realitzada per l'empresa instal·ladora i/o instal·lador autoritzat.
 4. Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
 • En el cas que la presentació de la declaració sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Observacions

Condicions jurídiques de la declaració responsable:

La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat, sota la responsabilitat del seu titular; i, alhora, faculta l’Ajuntament per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Quan els Serveis tècnics municipals, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable, detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posaran en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de quinze dies, a comptar de la notificació. 

La declaració responsable no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu el Model de declaració responsable.
2. Pagueu la taxa corresponent.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net