Tràmit informatiu Transmissió de llicència de taxi

Aquest tràmit permet que el/la titular o l'administrador/a d'una llicència de taxi la pugui transmetre a una altra persona (física o jurídica) amb l'autorització prèvia de l'ens que l'ha concedit.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

 Durant tot l'any.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 2.129,90 €

A pagar a  la caixa de l'Ajuntament.

Requisits a complir:

 • Ser persona física o jurídica en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat.
 • Ser titular d'un vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.
 • Estar al corrent de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball.
 • Acreditar, en el cas de les persones físiques, que està en possessió del permís de conduir Categoria B.
 • Acreditar, en el cas de persones físiques, que els conductors que hi presten el servei de conducció tenen el certificat exigible per a conduir el vehicle, expedit pel departament de la Generalitat competent en matèria de transports.
 • Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei.
 • No tenir pendent cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les infraccions tipificades en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. (El nou adquirent).
 • Haver superat l'examen sobre coneixements del servei urbà del taxi, els carrers, les vies urbanes i altres centres d'interès d'Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  DEPARTAMENT D'URBANISME I MOBILITAT
  Plaça de l'Ajuntament, 1, planta 4
  08700 IGUALADA

  Horari: De dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar:

(Cal tenir en compte que els documents del 1 al 4 són relatius a la persona propietària i transmissora de la llicència i els documents del 5 al 11 de la persona adquirint de la llicència).

1. Dades identificatives de la persona titular de la llicència que es vol transmetre (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la/les persona/es que la/les representi.

2. Darrer rebut d'autònoms.

3. Llicència de taxi de l'actual propietari.

4. Baixa del vehicle de transport-llevat que se'l quedi l'adquirent.

5. Dades identificatives de la persona adquirent de la llicència que es vol transmetre (física-DNI/NIE o jurídica-NIF i escriptures de la societat i o poders validats pel secretari de l'Ajuntament).

6. Certificat de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament.

7. Dades del vehicle afecte al servei (permís de circulació, fitxa tècnica d'inspecció del vehicle i targeta de control metrològic del taxímetre).

8. Permís BTP o superior vigent de la persona adquirint de la llicència i certificat habilitant per a conduir el vehicle, expedit pel departament de la Generalitat competent en matèria de transports.

9. Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de pagament de les obligacions tributàries.

10. Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

11. Assegurança de responsabilitat civil a nom del nou titular.

12. Pagament de la taxa municipal (2.129,90 €)

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
 • Ordenança reguladora del servei del taxi

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Adreçar-se a les oficines de l'Ajuntament i aprovar l'examen que es realitza a l'Ajuntament d'Igualada, que té com a objecte determinar el coneixement de les vies, els carrers de la ciutat, el edificis i centres d'interès i de ls condicions i característiques particulars del servei urbà de taxi al municipi d'Igualada (ordenança reguladora, tarifes...).
2.Presenteu la sol·licitud de llicència signada pel transmissor i per l'adquirent amb tota la documentació requerida per aquest tràmit.
3. Pagar a la caixa de l'Ajuntament la taxa corresponent i després fer registre entrada de la sol.licitud.
4. L'Ajuntament farà efectiva la transmissió de la llicència si es compleixen els requisits de la Llei 19/2003, de 4 de juliol del taxi.
 

La transmissió de llicència de taxi no es pot autoritzar, en el cas de les persones jurídiques, si comporta que es vulnerin les disposicions de l'article 8.2. de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. La persona que ha transmès una llicència de taxi no pot ésser titular d'una altra llicència en el període de temps que es determini per reglament.

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes (art.10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi) d'ençà de la data de la sol·licitud.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net