Tràmit amb certificat Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit permet sol·licitar informació elaborada per l'Ajuntament d'Igualada i la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major de setze anys.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si les dades existeixen en format electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Requisits:

 • Tenir 16 anys.
 • Identificació del sol·licitant.
 • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
 • Especificar la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada.

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació pública ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Límits al dret d'accés a la informació pública

Es podra denegar o restringit el dret d'accés a la informació pública si comporta un perjudici per:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • Els drets dels menors d'edat.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • La informació que tingui la condició de protegida i així ho estableixi expressament una norma amb rang de llei.

Les sol·licituds seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'acfectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud. Si es tracta d'altra informació que conté dades personal, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

La sol·licitud pot ser innadmessa en els supòsits següents:

 • Documents de treball intern (resums, esborranys o notes).
 • Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas es contemplaria donar la informació desglossada.
 • Informació en fase d’elaboració i no publicada.
 • Les consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, la informació sol·licitada, la forma o format en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada i una adreça de contacte (preferentment electrònica).

Normativa

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud.

2. Una vegada presentada, l'Ajuntament d'Igualada notificarà al sol·licitant la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, l'òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per a resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Si la sol·licitud és imprecisa, l'Ajuntament d'Igualada contactarà amb el sol·licitant per a concretar la seva petició. Si no es concreta la petició es considerarà que el sol·licitant ha desistit del procediment i s'arxivarà l'expedient.

Si l'Ajuntament d'Igualada detecta que la sol·licitud pot afectar drets o interessos de tercers contactarà amb aquests i tindran el termini de deu dies per presentar al·legacions. Això es comunicarà al sol·licitant.

El termini per resoldre la sol·licitud és d'un més.
Quan la informació requerida comporti una complexitat important, el termini es podrà allargar quinze dies més. Aquest fet es comunicarà al sol·licitant.

La resolució serà estimatòria, llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts anteriorment.
Si l'Ajuntament d'Igualada no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que concorri algun dels límits establerts.

3. La informació es subministrarà en el termini de trenta dies en el format demanat. L'Ajuntament d'Igualada pot suministrar la informació en un format diferent del sol·licitat en els casos següents:

a) Si hi ha una alternativa més econòmica, sempre que no dificulti al sol·licitant l'accés a les dades.
b) Si la informació ja ha estat difosa o publicada provisionalment en un altre format i s'hi pot accedir fàcilment. En aquest cas, s'indicarà al sol·licitant la font d'informació.
c) Si es considera raonable utilitzar un format diferent del demanat, sempre que es justifiqui.
d) Si el format en què s'ha demanat la informació pot comportar la pèrdua del suport que la conté o el pot danyar.
e) Si tècnicament no és possible fer una còpia en el format en què s'ha demanat la informació.
f) Si el format en què s'ha demanat la informació pot afectar els drets de propietat intel·lectual.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net