Tràmit informatiu Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o agrupació de persones que formin part d'una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

- Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal, que defensi els interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes.

- L'entitat ha d'estar inscrita al Registre General de la Generalitat.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar són:

En tots els casos: Documents 1, 2, 3 i 4.
En cas que es tracti d'entitats que no tenen el seu domicili fiscal a Igualada: Document 5.

1.Fotocòpia compulsada dels estatuts aprovats per la Generalitat.

2. Fotocòpia de la resolució d'inscripció en el Registre General de la Generalitat.

3. Fotocòpia del NIF/CIF.

4. Programa d'activitats de l'any en curs.

5. Certificat d'emparament, on indiqui que tenen delegació o sucursal a Igualada, el nom del representant o delegat i el  domicili d'Igualada.

Normativa

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors. 

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 

Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. Decret 206/1999, del 27 de juliol, reglament del registre d'associacions. 

ROM, articles del 95 al 98.

 

Observacions

Tramit pas a pas

1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta es procedirà a incloure l'entitat al Registre Municipal d'Entitats i se us lliurarà el document acreditatiu de la inscripció.

Termini de la resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

 

Més informació

El Fitxer General d'Entitats és el registre en el que s'inscriuen les Entitats d’interès ciutadà que tinguin el seu àmbit d'actuació principal al municipi. El Fitxer té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada. S'entén com un òrgan dinàmic que tracta de conèixer la realitat associativa del municipi, analitza i estudia les variacions en el teixit associatiu per tal de donar a conèixer aquesta informació a l’Ajuntament i a les entitats i afavorir una eficaç política de foment i millora de l'activitat associativa.

Més informació:   http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net