Tràmit informatiu Preinscripció de les llars d'infants durant el curs escolar

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques durant el curs escolar, fora el termini normal de preinscripció.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada (pare, mare o tutor/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot el curs escolar. Sempre i quan hi hagi places disponibles. 

Quin cost té?

La tramitació és gratuita. El servei és de pagament.

Requisits a complir

 • L'infant ha de d'haver complert 16 setmanes d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

Documentació que cal aportar

Cal presentar obligatòriament:

1. Original i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/tutora.
2. Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació.

Observacions

CONDICIONS D'ACCÉS

Per sol·licitar plaça en una escola bressol municipal fora del termini establert, cal que l'infant hagi complert 16 setmanes.

Cal formalitzar aquestes sol·licituds al departament d'Ensenyament amb la documentació que us detallem a l'apartat corresponent.

En el cas d'haver-hi places vacants, la incorporació podrà ser immediata.

Sinó, aquesta sol·licitud s'incorporarà a la llista d'espera corresponent a la seva edat.

LLISTES D'ESPERA

Les solicituds qque no es poden atendre configuren les llistes d'espera, una per cada edat. En primer lloc hi ha aquelles sol·licituds presentades en període ordinari i ordenades segons la puntuació obtinguda i l'ordre determinat pel sorteig.

Les sol·licituds rebudes fora del termini ordinari s'afegiran a les llistes d'espera en funció dels punts que tinguin, però sempre al darrera dels que van obtenir la mateixa puntuació en el període ordinari.

Les famílies d'aquestes llistes d'espera seran avisades pel departament d'Ensenyament de l'Ajuntament i hauran de donar una resposta en dos dies, com a màxim, des de l'avís rebut.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net