Tràmit informatiu Horts urbans municipals situats al Rec d'Igualada

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per poder concórrer a la licitació d'una llicència d'ocupació privativa atorgada per l'Ajuntament d'Igualada sobre les parcel·les de titularitat municipal destinades a horts, situades dessota del carrer del Rec d'Igualada.

Els horts urbans són espais de cultiu a petita escala dins la ciutat. Els objectius dels horts urbans passen, entre altres, pel desenvolupament de valors ambientals, la recuperació d'espais verds amb l'horta com a protagonista, la promoció de l'alimentació saludable, el foment de la socialització, la creació de xarxes de relacions socials o la pràctica de l'activitat física regular, incrementant l'autonomia personal i l'autoestima.

Es preveu l’atorgament de trenta-set (37) llicències d'ocupació de parcel·les de 50 metres quadrats, destinats a l'horta urbana, per tant, al correu de productes destinats exclusivament a l'autoconsum.

-       10 parcel·les destinades al conreu per persones físiques majors de 18 anys.
 
-       10 parcel·les destinades al conreu per persones físiques majors de 18 anys i que es trobin en situació d’atur o jubilació amb una renda inferior al salari mínim interprofessional.
 
-       17 parcel·les destinades a associacions sense ànim de lucre, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats d’Igualada, i escoles i instituts i centres d’ensenyament secundari de la ciutat d’Igualada i AMPA d’aquestes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o persones jurídiques.

Només es podrà presentar sol·licitud d'una parcel·la per  persona física/i unitat familiar (entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili), i per persona jurídica. De presentar-se més d’una sol·licitud, només se’n tindrà en compte una.

Quan es pot sol·licitar?

Del 3 al 25 de novembre de 2014.

Termini:

El dia 25 de novembre de 2014.

Quin cost té?

El cost de presentar el tràmits és gratuït.

Requisits a complir:

Les persones físiques hauran de complir les condicions següents:

-       Ser espanyola o estrangera, major d’edat que tingui plena capacitat d’obrar.
 
-       A la data d’inici del procés de la licitació, cal estar empadronat a Igualada amb una antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs.
 
-       No disposar de títol de propietari, contracte d’arrendament o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal d’Igualada o de la comarca de l’Anoia.
 
-   No haver-se adjudicat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.
 
-       No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Igualada.

Les persones jurídiques hauran de complir les condicions següents:

-       Ser una associació, sense ànim de lucre, inscrita en el Registre Municipal d’Entitats, o una  escola o institut o centre d’ensenyament secundari de la ciutat d’Igualada o AMPA d’aquestes.
 
-       No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. En el cas de les PERSONES FÍSIQUES interessades per a concórrer a la licitació, hauran de presentar en UN ÚNIC SOBRE la documentació, original o fotocòpia compulsada que s'indica a continuació:

a)    Model de sol·licitud degudament emplenat, que es troba a l'annex II del plec.
 
b)  Document Nacional d'Identitat de la persona física que concorre a aquesta licitació en nom individual, o altre document que reglamentàriament el pugui substituir.
 
En cas d'actuar mitjançant un representant, el document públic que acrediti l'esmentada representació validat, a l'efecte, pel Secretari de la Corporació o Tècnic competent.
 
La validació es podrà realitzar d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada, si no es presentés pel licitador.
 
c)    Declaració responsable segons no té cap altre hort o terreny de conreu en propietat, en contracte d’arrendament o similar, al terme municipal d’Igualada o de la comarca de l’Anoia.
 
d)    Declaració de la renda de l’any anterior i, de no estar obligat a fer-la, certificat d’imputacions de rendes de l’any anterior emès per l’Agència Tributària. Així mateix, en el cas de les pensions que no computen en la renda, cal aportar el certificat de percepció de pensió de l’any anterior.
 
e)    Certificat de pensió o prestacions emès per l’Institut de la Seguretat Social o organisme que correspongui.
 
f)    En cas de ser aturat, també aportarà el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (dardo).
 
 De no aportar-se els documents assenyalats en l’apartat d) i e) es considerarà que la persona està interessat en les parcel·les destinades al conreu per persones físiques majors de 18 anys.
 

2. Per a concórrer a la licitació, les PERSONES JURÍDIQUES interessades presentaran DOS SOBRES de la manera que s’indica a continuació:

-       SOBRE 1, que contindrà la documentació, original o fotocòpia compulsada, següent:

 a) Model de sol·licitud degudament emplenat, que es troba a l’annex II d’aquest plec.

 b) Estatuts de constitució o document fundacional, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti; i, en el seu  cas documents acreditatius de les modificacions.

 c) Document Nacionar d'Identitat de la persona física que ostenta la legal representació, i documentació acreditatiu de l'esmentada representació:

SOBRE 2, que estarà TANCAT i que contindrà la documentació, original o fotocòpia compulsada seguent:

a) Un projecte d’hort urbà en què figuri els objectius de l’explotació de l’hort, la persona responsable de l’explotació d’aquest, el nombre de persones que el conrearan, el programa de treball, la metodologia, seguiment i el sistema d’avaluació, als efectes de la seva valoració d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 21 d’aquest plec. El projecte haurà de contenir almenys un d’aquests criteris.

Aquest sobre 2 ha d'anar necessariàment tancat, de manera que, si es presenta obert, serà objecte d'exclusió.

La no presentació del sobre 2 també dóna lloc de l'exclusió de la sol·licitud.

3. La presentació de la sol·licitud implica que l'interessat entén i accepta les clàusules. 

Normativa

 • Llei 33/2003,de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril,reguladora de les bases de règim local.
 • Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reial Decret legislatiu 781/1986,de 18d'abril, pel qual s'aprova el textrefós de les disposicions vigents en matèria de règim local, en els seus aspectes bàsics.

Observacions

Les llicències s’atorguen per un termini de QUATRE (4) ANYS, a comptar de la data d’atorgament de les llicències.

 El preu a satisfer per l’adjudicatari de la llicència :es fixa en SEIXANTA-CINC EUROS ANUALS, i inclou el consum d’aigua i l’assegurança de responsabilitat civil. 

Manera de fer el pagament: Aquest preu es farà efectiu anualment a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Igualada o mitjançant domiciliació bancària, dins dels primers quinze dies del mes de gener de cada any.

Fiança: S'haurà de dipositar una fiança de 100 €, en els termes que s'indica a la clàusula 22 del plec.

Procediment i forma d’adjudicació

 L’expedient de licitació serà el de tramitació ordinària i el procediment d’adjudicació serà l’obert;

 • Mitjançant sorteig en el cas de les parcel·les destinades a les persones físiques;
 •  I, en el cas de les persones jurídiques (associacions sense ànim de lucre, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats d’Igualada, i escoles i instituts i centres d’ensenyament secundari de la ciutat d’Igualada i AMPA d’aquestes), es farà de conformitat amb els criteris de valoració fixats a la clàusula 21 d’aquest plec i, en cas d’empat en la valoració que suposi superar el nombre màxim de parcel·les, es resoldrà per sorteig.

Per més informació consultar (a l'apartat de documents)

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ I LES CONDICIONS DE LES LLICÈNCIES PER A L'OCUPACIÓ PRIVATIVA DELS HORTS URBANS MUNICIPALS SITUATS DESSOTA DEL CARRER DEL REC, D’IGUALADA.

Un cop signada la cessió, les persones i/o entitats beneficiàries han de seguir un model d'agricultura ecològica on es prohibeix l'ús dels adobs i dels pesticides (fungicides, insecticides i herbicides) de síntesi química.

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net