Tràmit informatiu Beques per als usuaris del servei de menjador de les escoles d’educació infantil i primària d’Igualada pel curs 2017/2018

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies que compleixin un seguit de requisits, ajuts econòmics destinats a facilitar l’accés al servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada, en el curs escolar 2017/2018.
 • És beneficiària d'aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament del import del menjador escolar.
 • L’import màxim de l’ajut per fill o filla serà de 3 euros per àpat.
 • L'ajut serà per usuari del servei de menjador però l'Ajuntament l'aboranarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l'import en el rebut corresponent.
 • En el cas que l’infant causi baixa al centre immediatament es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut, per la qual cosa el pagament al seu centre només es farà efectiu fins al mes en què ha causat aquesta baixa.
  L’ajut no es recuperarà en el cas que, després de causar baixa, es reincorpori a una llar d’infants.
 • Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts, excepcionalment, quan es sol·liciti de manera justificada. En tot cas, es pot compactar en períodes setmanals (per exemple, tres dies a la setmana) durant el curs, i no acumular-la uns mesos.

 

Tramitació

 

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Pendent

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Estar empadronat a Igualada.
 • Assistir a una escola d’educació infantil o primària d’Igualada. Es perdrà la condició de beneficiari de l'ajut en el cas que l'usuari deixi d'assistir a un centre d'Igualada.
 • Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants, des de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit al beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

 • Haver tingut, durant l’exercici 2016, una renda que no superi la següent:

- famílies de 2 membres computables: 17.076 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 130.000 euros.

 • No percebre cap altre ajut per aquest concepte.
 • Tots els membres de la unitat familiar han d'estar al corrent de pagament de tots els tributs i sancions municipals de l'Ajuntament d'Igualada en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

 

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

 • Telemàtic

   

  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu el botó tramitar

   

 • Presencial

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI
  De dillluns a Dijous de les 8:00 a les 15:00
  Divendres i vígilies de festius de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Aquest tràmit es pot tramitar tant presencialment com per via telemàtica.

Tramitació presencial:

1. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitants (original i còpia de tots els membres de la família majors de 16 anys).

2. Original i fotocòpies del llibre de família, de tots els membres de la famíla majors de 16 anys.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i el objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

Tramitació telemàtica:

1. Còpia escanejada del DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitants (original i còpia de tots els membres de la família majors de 16 anys).
2. Còpia escanejada llibre de família, de tots els membres de la famíla majors de 16 anys.
3. Imprès d’autorització de consulta de nivell de renda perquè l'Ajuntament d'Igualada pugui fer la consulta a l'Agència Tributaria.

En el cas que s'hagi presentat la còpia del DNI a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i el objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Realitzar la tramitació telemàtica o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada ó al Servei d'Ensenyament, Espai Cívic Centre, carrer Trinitat, 12, 2 planta.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. El pagament dels ajuts es farà directament a qui correspongui el cobrament del servei de menjador de l'infant beneficiari.

Important: 

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

L'Ajuntament podrà demanar documentació complementària per poder fer una valoració més acurada de la situació real de la unitat familiar.

En cas d'al·legar un canvi de situació econòmica entra la renda familiar de l'exercici fiscal que es té en compte i l'actual, la documentació a presentar serà la que acrediti aquest canvi de situació (per exemple, sentència judicial, certificat de prestacions, etc.) a determinar en cada cas.  

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net