Tràmit informatiu Beques per als usuaris del servei de menjador de les escoles d’educació infantil i primària d’Igualada pel curs 2016/2017

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies que compleixin un seguit de requisits, ajuts econòmics destinats a facilitar l’accés al servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada, en el curs escolar 2016/2017.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 17 d'octubre i fins el 4 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Estar empadronat a Igualada.
 • Assistir a una escola d’educació infantil o primària d’Igualada. Es perdrà la condició de beneficiari de l'ajut en el cas que l'usuari deixi d'assistir a un centre d'Igualada.
 • Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants, des de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit al beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

 • Haver tingut, durant l’exercici 2015, una renda que no superi la següent:

- famílies de 2 membres computables: 16.759 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 100.000 euros.

 • No percebre cap altre ajut per aquest concepte.
 • Tots els membres de la unitat familiar han d'estar al corrent de pagament de tots els tributs i sancions municipals de l'Ajuntament d'Igualada en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

Documentació que cal aportar

1. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitants.
2. Original i fotocòpies del llibre de família.
3. Original i fotocòpia de la declaració de la renda de l’exercici 2015 de tots els membres computables de la unitat familiar o acreditació que no l'han de presentar. Quan no s'hagi de presentar, cal portar: informe de vida laboral i certificat de les remuneracions percebudes l'any 2015.
4. Imprès d’autorització de consulta de nivell de renda en el cas que no s’aporti declaració de tots els membres adults de la unitat familiar, en aquest cas cal aportar fotocopia del DNI o NIE de tots els membres de la família majors de 18 anys.

En el cas que una família tingui una situació econòmica significativament diferent a la de l’any 2015, podrà justificar-ho amb la documentació que ho demostri i serà valorat.

En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament d’Igualada en el darrer any, i s’indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació esmentada al Departament d’Ensenyament i Universitats, Espai Cívic Centre, carrer Trinitat, 12, 2 planta.
2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.
3. El pagament dels ajuts es farà directament a qui correspongui el cobrament del servei de menjador de l'infant beneficiari.

L’import màxim de l’ajut per fill o filla serà de 3 euros per àpat.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net