Tràmit informatiu Petició del carnet d'autobús blau o taronja segons la nova normativa

Aquest tràmit permet obtenir el carnet d'autobús blau o taronja per al transport urbà i interurbà entre els municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

Els titulars del CARNET BLAU obtindran la targeta T-10 de forma gratuïta i els titulars del CARNET TARONJA, l'obtindran amb un descompte del 50 per cent de preu de venda de la T-10 normal. La validesa de les targetes t-10 vermelles estarà limitada a cada canvi tarifari.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

Segons el carnet, caldrà complir els requisits següents:

CARNET BLAU

a) Estar empadronat/da a Igualada.

b) Tenir 65 anys o més d'edat.

c) Complir els requisits econòmics següents:

Tenir una pensió igual o inferior al salari mínim interprofessional aprovat per l'any en curs (SMI 2024=1.134 €).

CARNET TARONJA

a) Estar empadronat/da a Igualada.

b) Tenir  una de les circumstàncies següents:

b1) Tenir 65 anys o més d'edat.

b2) Tenir 14 anys o més d'edat, i un grau de discapacitat del 33% o superior.

c) Complir els requisits econòmics següents:

Acreditar uns ingressos no superiors a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional aprovat per l'any en curs (1,5 SMI 2024=1.701 €).

CARNET D'ACOMPANYANT

En el cas que la persona titular del carnet tingui reconeguda la necessitat d'anar acompanyada per una altra persona ens els seu desplaçaments en transport col·lectiu públic. La seva validesa estarà supeditada a la validesa del carnet del titular. El carnet d'haurà d'exhibir quan s'adquireixin targetes T-10 d'acompanyant.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Document que acrediti els ingressos actuals, com podria ser un o més d'aquests documents:

- Full actual de totes les pensions que cobra (en els casos de pensionistes).

- Certificat de pensió o prestacions emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (Passeig Verdaguer, 170) o organisme que correspongui.

- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Nòmina d'un dels últims mesos.

- Altres documents.

3. Un dels següents documents, que acrediti el grau de disminució, com:

- Certificat emès per la Generalitat de Catalunya.

- Targeta acreditativa de la discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya.

- Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS):

Pensionista per incapacitat permanent total

Pensionista per incapacitat permanent absoluta

Incapacitat Absoluta

- Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda:

Pensió de jubilació o de retir per a incapacitat permanent per al servei o inutilitat

- Resolució del Ministeri de Defensa:

Pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent o per al servei o inutilitat

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Ordenança del muncipi d'Igualada reguladora de la tarifació social per al transport d'autobús urbà i interurbà d'entre els municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud.

2. L'Ajuntament verificarà les dades i, si s'escau, expedirà i li farà entrega del carnet al moment.

Tràmit de resolució immediata.

Una vegada es posseeixi el carnet, s'adquiriran les targetes T-10 vermelles gratuïtament o amb el descompte del cinquanta per cent, segons el tipus de carnet en els llocs previstos, amb la limitació que cada titular podrà obtenir un màxim de quatre targetes T-10 vermelles al mes.
En el moment de la compra de les targetes T-10 vermelles s'hauran de lliurar, com a mínim, les T-10 vermelles ja utilitzades en el mateix nombre que les targetes que adquirides.

Ambdós casos (carnet blau i carnet taronja) es tracta d'un document personal i intransferible de validesa de tres anys.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net