Tràmit amb certificat Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a la creació de noves empreses i foment del cooperativisme

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament l'atorgament de subvencions per a fomentar la creació d'empreses de nova creació que s'ubiquin en el municipi d'Igualada que hagin concorregut a efectuar inversions en immobilitzat material durant el període objecte de la subvenció amb especial èmfasi a les societats de base cooperativa.

Els beneficiaris seran les persones físiques i jurídiques que generin activitat econòmica al municipi d'Igualada com a nova empresa i que hagin efectuat la corresponent inversió en immobilitzat material. 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física interessada, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 8 de juny al 3 de juliol de 2020.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Si és imprescindible presentar la sol·licitud de manera presencial s'ha de fer demanant CITA PRÈVIA a l'Ajuntament d'Igualada trucant al 93 803 19 50 o a Ig-Nova Empresa trucant al 93 805 04 09.

De conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació electrònica és obligatòria en el cas, entre d'altres, de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris. Mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

 • EMPRESES

a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b ) Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

 • ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b ) Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.


Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisitis a complir

 • Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi d’Igualada, que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualada i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 • Disposar de la corresponent llicència municipal d’activitat, d’acord amb la legislació vigent.
 • Haver donat d’alta l’empresa en el període comprès entre el 1 de gener i el 31 de desembre des de l'any immediatament precedent a la convocatòria. A aquests efectes es tindrà en compte la data d’alta en la declaració censal d’activitat.
 • Haver efectuat una inversió mínima de 3.000 euros en immobilitzat material, per cada persona física o promotor integrant de la forma jurídica corresponent, d’acord amb la descripció efectuada en l’article 3.1 de les presents bases. Aquesta inversió s’entendrà sense incloure IVA o, si s’escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació (per a l’endegament de l’empresa) per cada promotor integrant de la forma jurídica corresponent. A aquests efectes es tindrà en compte tota aquella despesa que hagi estat efectuada dins del període que serà de dos mesos abans i fins a vuit mesos després de l’alta censal d’activitat, sempre i quan aquests vuit mesos no superin la data de 31 de març de l'any en curs. Es considerarà, com a data de despesa, la data d’emissió de la corresponent factura o document equivalent.
 • Acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’aprova i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre de l'any immediatament precedent a la convocatòria.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

 1. Còpia del DNI del sol·licitant, i expressar el caràcter amb què actua, acompanyada en aquest últim cas, de la documentació que acrediti la seva representativitat.
 2. Còpia de l'escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d'inscripció d'aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals, per a les societats cooperatives. En el cas de societats civils i comunitats de béns, acta de protocol·lització del document privat de constitució davant notari o legitimació notarial de les signatures del contracte de constitució.
 3. Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), còpia de l’alta de la declaració censal (model 036 o 037) que acrediti l’inici de l’activitat empresarial i, per aquelles que sí que estiguin obligades a l’IAE, fotocòpia del mateix.
 4. Còpia de l'Informe de vida laboral de l’empresa, emès per la Seguretat Social, a data 30 d’abril de l'any en curs.
 5. Còpies de tota la documentació necessària (factures i rebuts) que acrediti que la inversió ha estat efectuada en el període elegible. (Veure la clàusula 15 de les Bases pel que fa a l’acreditació de pagaments).
 6. Còpies dels contractes de treball.
 7. Si s'escau, Pla d'Igualtat d'Oportunitats o certificació de la nova empresa, en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa.
 8. Acreditació de la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre de l'any immediatament precedent.
 9. Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció (si no s'ha rebut cap subvenció de l'Ajuntament d'Igualada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari en el qual s'ha de fer l'ingrés).

*Si en els últims cinc anys ja s'ha presentat la documentació dels apartats 1, 2 i 3, es podrà substituir amb una declaració responsable confome no ha canviat i és vigent.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 1. Còpia escanejada  de l'escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d'inscripció d'aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals, per a les societats cooperatives. En el cas de societats civils i comunitats de béns, acta de protocol·lització del document privat de constitució davant notari o legitimació notarial de les signatures del contracte de constitució.
 2. Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), còpia escanejada o document electrònic original de l’alta de la declaració censal (model 036 o 037) que acrediti l’inici de l’activitat empresarial i, per aquelles que si estiguin obligades a l’IAE, còpia escanejada del mateix.
 3. Còpia escanejada o document electrònic original de l'Informe de vida laboral de l’empresa, emès per la Seguretat Social, a data 30 d’abril de l'any en curs.
 4. Còpia escanejada de tota la documentació necessària (factures i rebuts) que acrediti que la inversió ha estat efectuada en el període elegible. (Veure la clàusula 15 de les Bases pel que fa a l’acreditació de pagaments).
 5. Còpia escanejada dels contractes de treball.
 6. Si s'escau, Pla d'Igualtat d'Oportunitats o certificació de la nova empresa, en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa.
 7. Acreditació de la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre de l'any immediatament precedent.
 8. Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció (si no s'ha rebut cap subvenció de l'Ajuntament d'Igualada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari en el qual s'ha de fer l'ingrés).

*Si en els últims cinc anys ja s'ha presentat la documentació dels apartats 1 i 2, es podrà substituir amb una declaració responsable confome no ha canviat i és vigent.

L'Ajuntament d'Igualada farà la consulta que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualadai de les seves obligacions amb la Seguretat Social. En cas que no ho autoritzi, ho haurà d'indicar expressament i aportar el correponent certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

Observacions

Tràmit pas a pas:

 

 1. Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre (al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada ó a Ig-Nova Empresa) ó realitzar la tramitació en línea, amb certificat digital propi.
 2. En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà i s'adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu.

 3. Aquest acord serà notificat a l'interessat. Així mateix, en la seu electrònica de l'Ajuntament (www.seu.cat/igualada) es publicarà l'acord íntegre de resolució de la convocatòria.

 4. Justificació: presentar els justificants de pagament de la inversió efectuada, ja sigui a través del document bancari que acrediti el fet o mitjançant rebut del proveïdor. La justificació es presentarà preferentment juntament amb la sol·licitud de subvenció. En qualsevol cas, però ha de ser presentada abans del 31 de desembre de l'exercici en curs.

 5. Pagament: es farà una vegada l'empresa hagi justificat l'activitat subvencionada amb l'acreditació d'haver fet efectiu el pagament de les inversions realitzades.

Recordem que per a les persones jurídiques és obligatòria la presentació telemàtica mitjançant aquest tràmit, prement "Tramitar amb certificat".

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net