Tràmit amb certificat Subvencions de l'Ajuntament a la creació de noves empreses i foment del cooperativisme

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'atorgament de subvencions per a empreses de nova creació que s'ubiquin en el municipi d'Igualada que hagin concorregut a efectuar inversions en immobilitzat material durant el període objecte de la subvenció amb especial èmfasi a les societats de base cooperativa.
 

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els beneficiaris seran les persones físiques o jurídiques que generi activitat econòmica al municipi d’Igualada com a nova empresa i que hagi efectuat la corresponent inversió en immobilitzat material.

Quan es pot sol·licitar?

Del 27 de maig al 21 de juny 2019

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Si el sol·licitant de la subvenció és una persona física pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet.

Si el sol·licitant és una empresa o entitat sense ànim de lucre, ha de fer la tramitació per internet, mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

 • EMPRESES

a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b ) Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

 • ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b ) Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.


Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 


Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisitis a complir

 • Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi d’Igualada, que compleixi amb les seves obligacions tributaries amb l’Ajuntament d’Igualada i de la seguretat social.
 • Disposar de la corresponent llicència municipal d’activitat, d’acord amb la legislació vigent.
 • Haver donat d’alta l’empresa en el període comprès entre el 1 de gener i el 31 de desembre del 2018. A aquests efectes es tindrà en compte la data d’alta en la declaració censal d’activitat.
 • Haver efectuat una inversió mínima de 3.000 euros en immobilitzat material, per cada persona física o promotor integrant de la forma jurídica corresponent, d’acord amb la descripció efectuada en l’article 3.2 de les presents bases.
 • Aquesta inversió s’entendrà sense incloure IVA o, si s’escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació (per a l’endegament de l’empresa) per cada promotor integrant de la forma jurídica corresponent.
 • A aquests efectes es tindrà en compte tota aquella despesa que hagi estat efectuada dins del període que serà de dos mesos abans i fins a vuit mesos després de l’alta censal d’activitat, sempre i quan aquests vuit mesos no superin la data de 31 de març de 2019.
 • Es considerarà, com a data de despesa, la data d’emissió de la corresponent factura o document equivalent.
 • Haver dut a terme, entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2018 o fins a vuit mesos després de l’alta censal d’activitat, sempre i quan aquests vuit mesos no superin la data de 31 de març del 2019, i com a mínim, una contractació laboral . Aquesta contractació haurà d’estar d’alta com a mínim fins a 30 d’abril de 2019. La forma jurídica d’empresari individual està exempt de complir amb aquest requisit. No s’inclouen com a empresari individual les formes jurídiques de societat civil particular, comunitat de béns ni les restants formes jurídiques societàries.
 •  Acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’aprovarà amb la convocatòria com a annex II d’aquestes bases i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre del 2018.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

En funció de la forma de tramitació, caldrà indicar i marcar en la instància de sol.licitud o formulari de tramitació:

 • Declaració responsable conforme el sol·licitant no està incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Declarar les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament d'Igualada les que s’obtinguin en el futur.
 • Acceptar el compromís de complir les condicions de la subvenció.
 • Informar l’adreça de correu electrònic als efectes d’aplicació de la normativa electrònica sobre procediment administratiu especialment pel que fa a la notificació electrònica, per qui hi estigui obligat.
 • L’autorització a consultar la informació relativa de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

A la sol·licitud, segons la forma de tramitació, s'haurà d'adjuntar la documentació* que segueix:

A) TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació que segueix:

 1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant, i expressar el caràcter amb què actua, acompanyada en aquest últim cas, de la documentació que acrediti la seva representativitat.
 2. Identificació de l’empresa que ha de ser la beneficiària, amb expressió del seu NIF.
 3. Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), fotocòpia de l’alta de la declaració censal (model 036) que acrediti l’inici de l’activitat empresarial i, per aquelles que si estiguin obligades a l’IAE, fotocòpia del mateix.
 4. Fotocòpia de l'Informe de vida laboral de l’empresa, emès per la Seguretat Social, a data 30 d’abril del 2019.
 5. Fotocòpies de tota la documentació necessària (factures i rebuts) que acrediti que la inversió ha estat efectuada en el període elegible. (Veure l’apartat 14 de les Bases pel que fa a l’acreditació de pagaments).
 6. Fotocòpies dels contractes de treball.
 7. Acreditació de la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre del 2018.

 B) TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Caldrà adjuntar un cop omplenat el formulari de tramitació, la següent documentació en format .pdf o arxiu comprimit .zip o .rar:

 1. Còpia escanejada del DNI del sol·licitant, i expressar el caràcter amb què actua, acompanyada en aquest últim cas, de la documentació escanejada que acrediti la seva representativitat.
 2. Còpia escanejada de la identificació de l’empresa que ha de ser la beneficiària, amb expressió del seu NIF.
 3. Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), còpia escanejada o document electrònic original de l’alta de la declaració censal (model 036) que acrediti l’inici de l’activitat empresarial i, per aquelles que si estiguin obligades a l’IAE, fotocòpia del mateix.
 4. Còpia escanejada o document electrònic original de l'Informe de vida laboral de l’empresa, emès per la Seguretat Social, a data 30 d’abril del 2019.
 5. Còpia escanejada de tota la documentació necessària (factures i rebuts) que acrediti que la inversió ha estat efectuada en el període elegible. (Veure l’apartat 14 de les Bases pel que fa a l’acreditació de pagaments).
 6. Còpia escanejada dels contractes de treball.
 7. Acreditació de la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre del 2018.

Pel que fa a la certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada no cal que sigui aportada per l’entitat amb la sol·licitud, sinó que es demanarà d'ofici pel departament gestor de la subvenció.

* La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de l'entitat sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

 *La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i reguladores i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre (al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada ó a Ig-Nova Empresa) ó realitzar la tramitació en línea, amb certificat digital propi.

Recordem que per a les persones jurídiques és obligatòria la presentació telemàtica mitjançant aquest tràmit, prement "Tramitar amb certificat".

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net