Tràmit informatiu Sol·licitud d'incentiu per a la creació de noves empreses i foment del cooperativisme

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'atorgament de subvencions per a empreses de nova creació que s'ubiquin en el municipi d'Igualada que hagin concorregut a efectuar inversions en immobilitzat material.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses creades el 2015 que s’ubiquin al municipi d’Igualada que hagin concorregut a efectuar inversions en immobilitzat material.

Quan es pot sol·licitar?

Des del dia 2 fins al dia 31 de maig de 2016 està obert el termini per a presentar les sol·licituds de subvenció

Quin cost té?

Gratuït.

Requisitis a complir:

 • Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi d'Igualada, que compleixi amb les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada i de la Seguretat Social.
 • Disposar de la corresponent llicència municipal d'activitats, d'acord amb la legislació vigent.
 • Haver donat d'alta l'empresa en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015. A aquests efectes es tindrà en compte la data d’alta en la declaració censal d’alta d’activitat.
 • Haver efectuat una inversió mínima de 3.000 euros en immobilitzat material, per cada persona física o promotor integrant de la forma jurídica corresponent.
 • Haver dut a terme, durant el període especificat en les bases, com a mínim una contractació laboral. Aquesta contractació haurà d’estar d’alta com a mínim fins a 30.04.2015. La forma jurídica d’empresari individual està exempt de complir amb aquest requisit. No s’inclouen com a empresari individual les formes jurídiques de societat civil particular, comunitat de béns ni les restants formes jurídiques societàries.
 • Acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l'empresa, amb la presentació d'un pla d'empresa i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31.12.2015..

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • Presencial

  IG-NOVA TECNOESPAI
  Av. Barcelona, 105
  08700 - Igualada
  Telèfon: 93 806 65 55
  Fax: 93 804 03 64
  ignovatecnoespai@aj-igualada.net
  Horari: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Documentació que cal aportar

 1. La sol·licitud degudament emplenada.
 2. Fotocòpia compulsada del DNI de l'empresari o representant de l'empresa, acompanyada, en aquest últim cas, de la documentació que acrediti la seva representativitat.
 3. Fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d'inscripció d'aquesta escriptura.
 4. Activitats no obligades a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), fotocòpia compulsada de l'alta de declaració censal (model 036) que acrediti l’inici de l’activitat empresarial i, per aquelles que si estiguin obligades a l’IAE, fotocòpia compulsada del mateix.
 5. Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 6. Informe de la vida laboral de l'empresa, emès per la Seguretat Social, a data 30.04.2016.
 7. Fotocòpies compulsades de tota la documentació necessària (factures i rebuts) que acrediti que la inversió ha estat efectuada en el període elegible.
 8. Fotocòpies compulsades dels contractes de treball.
 9. Acreditació de la viabilitat financera, tècnica i econòmica de l'empresa, presentant un pla d'empresa i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31.12.2015.
 10. Imprès de les dades bancàries del compte on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció.

L'Ajuntament podrà exigir qualsevol altre document administratiu que considerés convenient en relació amb les sol·licituds presentades.

Normativa

 • No incorre en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Bases específiques per al foment de la creació de noves empreses.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Emplenar la sol·licitud correctament, adjuntant tota la documentació necessària i presentar-la a Ig-Nova Empresa.

2. En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el Ple Municipal adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu. Aquest acord serà notificat a l'interessat. 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net