Tràmit informatiu Sol·licitud d'incentiu per a la creació de llocs de treball estables

Aquest tràmit us permet presentar la sol·licitud d'incentiu a la creació de llocs de treball estable per part de les empreses i/o entitats igualadines durant el període de temps que la convocatòria romangui oberta.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses i entitats igualadines que hagin creat llocs de treball estables durant el període elegible i que compleixin amb el requisit d'increment (o manteniment) de plantilla exigit en les bases específiques.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dilluns dia 19 de setembre de 2016 fins al divendres 14 d'octubre de 2016.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi d'Igualada, que compleixi amb les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • Disposar de la corresponent llicència d'activitats, d'acord amb la legislació vigent.
 • Dur a terme un mínim de contractació estable durant el període elegible (s'entendrà com a lloc de treball estable aquell formalitzat mitjançant qualsevol forma de contracte laboral de caràcter indefinit previst en la normativa vigent) i que s'haurà de mantenir en alta durant el període.
 • Increment o manteniment de plantilla d'acord amb l'escalat que figura a l'article 2.d) de les bases específiques.
 • Que en el període establert, del dia 1 de setembre de 2015 a 31 d'agost del 2016, no s'hagin produït a l'empresa sol·licitant de la subvenció cap acomiadament de personal de caràcter col·lectiu, segons l'establert a l'article 51.1 de l'Estatut dels treballadors, ni cap acomiadament per causes objectives, segons l'establert a l'article 52 apartat c) del mateix Estatut dels treballadors.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • Presencial

  IG-NOVA TECNOESPAI
  Av. Barcelona, 105
  08700 - Igualada
  Telèfon: 93 806 65 55
  Fax: 93 804 03 64
  ignovatecnoespai@aj-igualada.net
  Horari: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Documentació que cal aportar

 1. Fotocòpia compulsada de la tardeta de NIF de la persona jurídica i el DNI de la persona física sol·licitant.
 2. Fotocòpia compulsada dels poders de representació legal per part del sol·licitant, en cas de sol·licitud en nom d'una societat o estatus de l'associació, en cas d'entitats sense ànim de lucre.
 3. Fotocòpies compulsades dels contractes de treball estables.
 4. Certificats de vida laboral de l'empresa o entitat sense ànim de lucre; a 1 de setembre de 2015 i a 31 d'agost de 2016 (podeu obtenir-los a la Tresoreria de la Seguretat Social aportant les escriptures o apoderaments i el CIF/NIF de l'empresa o entitat).
 5. Fotocòpia compulsada de la declaració censal d'alta o modificació en el cens d'obligats tributaris que acrediti que el sol·licitant exerceix una activitat econòmica en el municipi d'Igualada (model 036).
 6. Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (podeu obtenir aquest certificat a la Tresoreria de la Seguretat Social aportant les escriptures, apoderaments oe status i el CIF/NIF de l'empresa o entitat).
 7. Imprès amb les dades bancàries del compte on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció.

Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Bases específiques per al foment a la creació de llocs de treball estable per part de les empreses i entitats igualadines.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Empleneu i signeu la sol·licitud. Adjunteu-hi la documentació

2. Presenteu-ho a un dels punts de Registre durant el període de convocatòria indicat.

3. En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el Ple Municipal adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu. Aquest acord serà notificat a cada interessat.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net